[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán M&H


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán M&H
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.1. Tổng quan về kiểm toán BCTC
1.1.1. Khái niệm về kiểm toán và BCTC
1.1.2. Phân loại kiểm toán
1.1.3. Mục tiêu
1.1.4. Vai trò
1.2. Khái quát về bằng chứng kiểm toán
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò
1.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
1.2.3.1. Yêu cầu về tính thích hợp
1.2.3.2. Yêu cầu về tính đầy đủ
1.2.4. Phân loại bằng chứng kiểm toán
1.2.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán BCTC
1.2.5.1. Giải trình của Ban Giám đốc
1.2.5.2. Tư liệu của chuyên gia
1.2.5.3. Bằng chứng của các bên liên quan
1.2.5.4. Tư liệu của KTV nội bộ
1.2.5.5. Tư liệu của KTV khác
1.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
1.3.1. Kiểm tra
1.3.2. Quan sát
1.3.3. Xác nhận
1.3.4. Điều tra
1.3.5. Tính toán
1.3.6. Phân tích
1.4. Vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của kiểm toán BCTC
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán M&H
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và dịch vụ cung cấp
2.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty
2.1.5. Tình hình nhân sự
2.1.6. Kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển
2.2. Giới thiệu phòng kiểm toán
2.3. Thực trang kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán M&H
2.3.1. Khái quát về quy trình kiểm toán BCTC tại M&H
2.3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
2.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán
2.3.2. Vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán M&H
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VA MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BCTC
3.1. Nhận xét
3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình theo dõi thực tế áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng tại công ty TRNHH Kiểm toán M&H
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị góp phần hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan