[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Thương mại Thủy Lộc


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Thương mại Thủy Lộc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Kế toán bán hàng
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Các phương thức bán hàng
1.1.1.2.1 Phương thức bán buôn
1.1.1.2.2 Phương pháp bán lẻ hàng hóa
1.1.1.2.3 Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.1.1.2.4 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp.
1.1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng
1.1.1.3.1 Yêu cầu quản lý:
1.1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng
1.1.2 Xác định kết quả kinh doanh
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Vai trò
1.1.2.3 Nội dung và ý nghĩa xác định kết quả kinh doanh
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng
1.2.2 Doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng:
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng:
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Chứng từ sử dụng
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Chứng từ sử dụng
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Chứng từ sử dụng
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.3.4.1 Khái niệm
1.3.4.2 Chứng từ sử dụng
1.3.4.3 Tài khoản sử dụng
1.3.4.4 Phƣơng pháp hạch toán
1.3.5 Kế toán chi phí khác
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Chứng từ sử dụng
1.3.5.3. Tài khoản sử dụng
1.3.5.4 Phương pháp hạch toán
1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3.6.1 Khái niệm
1.3.6.2 Chứng từ sử dụng
1.3.6.3 Tài khoản sử dụng
1.3.6.4 Phƣơng pháp hạch toán
1.4 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.4.1 Nội dung
1.4.2 Phương pháp tính
1.4.3 Tài khoản sử dụng
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM THỦY LỘC
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:
2.1.1 Tổng quan về công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Vài nét về công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của công ty:
2.1.2.1 Chức năng:
2.1.2.2 Nhiệm vụ:
2.1.2.3 Vai trò:
2.1.2.4 Quyền hạn:
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty:
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận:
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán
2.1.4.1: Cơ cấu bộ máy kế toán
2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.4.3 Hình thức kế toán
2.1.5 Đánh giá chung
2.1.5.1 Thuận lợi
2.1.5.2 Khó khăn
2.1.5.3 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY.
2.2.1 Đặc điểm kinh doanh, các phƣơng thức bán hàng và thanh toán tại công ty
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.1.1Các mặt hàng kinh doanh:
2.2.1.1.2 Hình thức tiêu thụ:
2.2.1.2 Các phƣơng thức bán hàng tại công ty
2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.1.1 Nội dung
2.2.2.1.2 Chứng từ, trình tự lƣu chuyển chứng từ:
2.2.2.1.3 Tài khoản sử dụng:
2.2.2.1.4 Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.2.1.5 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2.2. Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần:
2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
2.2.2.3.1 Nội dung:
2.2.2.3.2. Chứng từ, trình tự lưu chuyển chứng từ:
2.2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.4. Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.2.3.5. Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.2.3 Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1.1 Nội dung
2.2.3.1.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.3.1.3 Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.3.1.4 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng:
2.2.3.2.1 Nội dung:
2.2.3.2.2 Chứng từ, trình tự lưu chuyển chứng từ:
2.2.3.2.3 Tài khoản sử dụng:
2.2.3.2.4 Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.3.2.5 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
2.2.3.3.1 Nội dung:
2.2.3.3.2 Chứng từ, trình tự lƣu chuyển chứng từ:
2.2.3.3.3 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.4 Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.3.3.5 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
2.2.3.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.3.4.1 Nội dung
2.2.3.4.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.3.4.3 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.3.5.1 Nội dung
2.2.3.5.2 Chứng từ, trình tự lƣu chuyển chứng từ:
2.2.3.5.3 Tài khoản sử dụng:
2.2.3.5.4 Sổ sách kế toán sử dụng:
2.2.3.5.5 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.3.1 Xác định kết quả kinh doanh
2.3.1.1 Nội dung
2.3.1.2 Chứng từ, trình tự lưu chuyển chứng từ
2.3.1.3 Tài khoản sử dụng
2.3.1.4 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2013
2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.3.2.2 Chi phí
2.3.2.3 Lợi nhuận
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 NHẬN XÉT
3.1.1 Nhận xét chung về công ty
3.1.2. Nhận xét về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan