[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Doanh thu bán hàng
1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Kế toán các khoản chi phí phát sinh
1.4. Kế toán hoạt động tài chính
1.5. Kế toán hoạt động khác
1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẮC HƯNG GIA LAI
2.1. Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai
2.2. Thưc trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đắc Hưng Gia Lai
Chương 3:  NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan