[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán nợ phải trả tại Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán nợ phải trả tại Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP
1. 1. Đặc điểm chung của các khoản phải trả trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, tính chất
1.1.2. Đặc điểm, rủi ro
1. 2. Kế toán các khoản phải trả trong doanh nghiệp
1.2. 1. Kế toán phải trả cho người bán
1.2.1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Chứng từ sử dụng
1.2.1.4. Sổ chi tiết
1.2.1.5 Hạch toán chi tiết
1.2.1.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1.2. 2. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
1.2.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Chứng từ sử dụng
1.2.2.4. Sổ chi tiết sử dụng:
1.2.2.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1.2. 3. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3.3. Chứng từ sử dụng
1.2.3.4. Sổ chi tiết
1.2.3.5. Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
2.1.1 Quá trình hình thành công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.1.2.1 Tầm nhìn
2.1.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty Phần mềm FPT
2.1.2.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công Ty TNHH Phần Mềm FPT- Hồ Chí Minh
2.1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban chính trong công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
NHẬN XỘT VỀ BỘ MỎY TỔ CHỨC CỦA CỤNG TY
2.1.2.4 Chính sách đãi ngộ
2.1.2.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.2.5.1 Giới thiệu chung
2.1.2.5.2 Bộ máy kế toán tại công ty TNHH Phần mềm FPT HCM
2.1.2.5.3 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban.
2.1.2.5.4 Nội dung công tác kế toán
2.1.2.5.5 Hình thức tổ chức kế toán
2.1.2.5.6 Hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp
2.1.2.5.7 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
2.1.2.5.7 Ưu nhược điểm và định hướng của công ty về công tác Kế toán
2.2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh
2.2.1 Kế toán các khoản phải trả cho người bán
2.2.1.1 Nội dung
2.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.4 Nghiệp vụ hạch toán và trình tự ghi sổ của công ty
2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
2.2.2.1 Nội dung
2.2.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.3 Nghiệp vụ cơ bản phát sinh
2.2.3 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác tại công ty
2.2.3.1 Nội dung
2.2.3.2 Chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan