[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tài sàn cố định hữu hình tại Công ty lưới điện cao thể miền Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tài sàn cố định hữu hình tại Công ty lưới điện cao thể miền Nam
MỤC LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOỎN TàI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
1.1 Khái niệm- đặc điểm TSCĐ HH
1.1.1 Khái niệm – đặc điểm
1.1.2 Yêu cầu quản lý
1.1.3 Phân loại TSCĐ HH
1.2 Kế toán tăng giảm TSCĐ HH
1.2.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình
1.2.1.1 Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hữu hình
1.2.1.2 Đánh số hiệu TSCĐ HH
1.2.1.3 Lập hồ sơ gốc
1.2.1.4 Lập thẻ tài sản cố định
1.2.2 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ HH
1.2.2.1 Tài khoản sử dụng
1.2.2.2 Trình tự hạch toán
1.3 Kế toán khấu hao TSCĐ HH
1.3.1 Khái niệm - đặc điểm
1.3.2 Tài khoản sử dụng
1.3.3 Trình tự hạch toán
1.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ HH
1.4.1 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ HH
1.4.1.1 Khái niệm – đặc điểm
1.4.1.2 Tài khoản sử dụng
1.4.1.3 Trình tự hạch toán
1.4.2 Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ HH
1.4.2.1 Khái niệm - đặc điểm
1.4.2.2 Trình tự hạch toán:
Chương 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN NAM
2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Chức năng hoạt động của Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phần hành kế toán
2.1.4.3 Hình thức sổ kế toán
2.1.4.4 Chế độ kế toán Công ty đang áp dụng
2.2 Kế toán TSCĐ HH tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam
2.2.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại Công ty
2.2.2 Kế toán tăng giảm TSCĐ HH
2.2.2.1 Kế toán chi tiết TSCĐ HH
2.2.2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ HH
2.2.2.2.1 Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.2 Trình tự hạch toán
2.2.3 Kế toán khấu hao TSCĐ HH
2.2.3.1 Đặc điểm khấu hao TSCĐ HH
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3 Trình tự hạch toán
2.2.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ HH
2.2.4.1 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ HH
2.2.4.1.1 Đặc điểm
2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.1.3 Trình tự hạch toán
2.2.4.2 Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ HH
Chương 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan