[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định:
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định:
1.1.2. Phân loại TSCĐ:
1.1.2.1. Phân loại TSCĐ theo tính chất:
1.1.2.2. Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng:
1.1.2.3. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:
1.1.2.4. Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành:
1.1.3. Đánh giá giá trị của TSCĐ:
1.1.3.1. Giá trị ban đầu của TSCĐ:
1.1.3.1.1.Nguyên giá TSCĐ hữu hình:
1.1.3.1.2.Nguyên giá TSCĐ vô hình:
1.1.3.1.3.Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:
1.1.3.2. Giá trị hao mòn (GTHM) của TSCĐ:
1.1.3.3. Giá trị còn lại (GTCL) của TSCĐ:
1.2. Kế toán tài sản cố định:
1.2.1. Nhiệm vụ của Kế toán tài sản cố định:
1.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng trong kế toán tài sản cố định:
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán tài sản cố định:
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng trong kế toán tài sản cố định:
1.2.3. Kế toán chi tiết tài sản cố định:
1.2.3.1. Nguyên tắc quản lý và sử dụng TSCĐ:
1.2.3.2. Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán và các đơn vị, bộ phận sử dụng:
1.2.3.2.1.Kế toán chi tiết TSCĐ tại các nơi sử dụng, bảo quản TSCĐ:
1.2.3.2.2.Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán doanh nghiệp:
1.2.4. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ:
1.2.4.1. Tài khoản sử dụng:
1.2.4.2. Phương pháp hạch toán tăng TSCĐ:
1.2.4.2.1.Kế toán TSCĐ mua sắm:
1.2.4.2.2.Kế toán TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:
1.2.4.2.3. Kế toán TSCĐ nhận vốn góp liên doanh, liên kết, nhận ngân sách cấp:
1.2.4.2.4.Kế toán TSCĐ được tài trợ, biếu tặng:
1.2.4.2.5.Kế toán chuyển sản phẩm do doanh nghiệp tự xây dựng hoặc tự chế thành TSCĐ:
1.2.4.2.6. Kế toán khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho SXKD:
1.2.4.2.7.Kế toán TSCĐ thuê tài chính và thuê hoạt động (Áp dụng cho doanh nghiệp đi thuê):
1.2.4.3. Phương pháp hạch toán giảm TSCĐ:
1.2.4.3.1.Kế toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ phục vụ SXKD:
1.2.4.3.2.Kế toán giảm TSCĐ hữu hình do góp vốn, đầu tư dài hạn:
1.2.4.3.3.Kế toán giảm TSCĐ hữu hình do trả lại vốn góp
1.2.5. Kế toán khấu hao TSCĐ:
1.2.5.1. Khái niệm về khấu hao TSCĐ:
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng:
1.2.5.3. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1.2.5.4. Xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ:
1.2.5.4.1.Đối với TSCĐ hữu hình:
1.2.5.4.2.Đối với TSCĐ vô hình:
1.2.5.5. Phương pháp tính khấu hao
1.2.5.5.1.Phương pháp khấu hao đường thẳng:
1.2.5.5.2.Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
1.2.5.5.3.Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
1.2.5.6. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ:
1.2.6. Kế toán sửa chữa TSCĐ:
1.2.6.1. Đối với sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Sửa chữa nhỏ TSCĐ):
1.2.6.2. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ:
1.2.6.3. Đối với sửa chữa nâng cấp TSCĐ:
1.2.7. Kế toán theo dõi tình hình biến động khác của TSCĐ:
1.2.7.1. Kế toán kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ:
1.2.7.2. Kế toán trao đổi TSCĐ
1.2.7.3. Kế toán chuyển TSCĐ không đủ tiêu chuẩn qui định trong chuẩn mực TSCĐ sang CCDC:
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty:
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
2.1.1.1. Giới thiệu sơ lược:
2.1.1.2. Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển:
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ :
2.1.2.1. Chức năng:
2.1.2.2. Nhiệm vụ:
2.1.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh trong công ty:
2.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh:
2.1.3.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
2.1.3.2.1.Đặc điểm sản phẩm:
2.1.3.2.2.Quy trình sản xuất các mặt hàng chủ yếu
2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty:
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý:
2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận:
2.1.5. Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty:
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.5.1.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.5.1.2.Chức năng nhiệm vụ từng phần hành:
2.1.5.2. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty:
2.1.5.2.1.Giới thiệu sơ lược về e-AED và hệ thống SAP:
2.1.5.2.2.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty:
2.1.5.2.3.Các phương pháp hạch toán áp dụng tại công ty:
2.1.5.2.4.Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại công ty:
2.1.5.2.5.Hệ thống báo cáo tài chính:
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam:
2.2.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định tại công ty:
2.2.1.1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định:
2.2.1.2. Đặc điểm TSCĐ:
2.2.1.3. Phân loại và xác định giá trị tài sản cố định:
2.2.1.3.1.Phân loại:
2.2.1.3.2.Đánh giá giá trị tài sản cố định:
2.2.1.4. Yêu cầu quản lý tài sản cố định tại công ty:
2.2.2. Kế toán tăng tài sản cố định
2.2.2.1. Các chứng từ được sử dụng:
2.2.2.2. Các thủ tục quy định và luân chuyển chứng từ:
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng:
2.2.2.4. Phương pháp hạch toán cụ thể trong công ty:
2.2.3. Kế toán khấu hao TSCĐ:
2.2.3.1. Các thủ tục quy định:
2.2.3.2. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ:
2.2.3.3. Phương pháp tính khấu hao
2.2.3.4. Phương pháp kế toán:
2.2.3.4.1.Các chứng từ được sử dụng: .
2.2.3.4.2.Tài khoản sử dụng:
2.2.3.4.3.Phương pháp hạch toán cụ thể tại công ty:
2.2.4. Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ:
2.2.4.1. Các chứng từ được sử dụng:
2.2.4.2. Các thủ tục quy định:
2.2.4.3. Ví dụ minh họa:
2.2.5. Kế toán giảm TSCĐ:
2.2.5.1. Các chứng từ được sử dụng:
2.2.5.2. Các thủ tục quy định và luân chuyển chứng từ:
2.2.5.3. Tài khoản sử dụng:
2.2.5.4. Phương pháp hạch toán cụ thể tại công ty:
2.2.6. Kế toán TSCĐ có giá trị thấp (dưới 30.000.000 đồng VND-Low Value Asset):
2.2.7. Kế toán theo dõi tình hình biến động khác của TSCĐ:
2.2.7.1. Di chuyển TSCĐ:
2.2.7.2. Kiểm kê TSCĐ:
2.2.7.3. Đối chiếu TSCĐ:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT CHUNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM.
3.1. Nhận xét chung về công ty:
3.2. Nhận xét về công tác Kế toán TSCĐ tại công ty:
3.2.1. Những ưu điểm:
3.2.2. Những mặt hạn chế và đề xuất một số biện pháp khắc phục những mặt hạn chế trong công tác Kế toán TSCĐ tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan