[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Hà Đô 4


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Hà Đô 4
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TRÌNH BÀY VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CP SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 4
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT XÂY LẮP, SẢN PHẢM XÂY LẮP, CP SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1.1. Đặc điểm về sản xuất xây lắp và sản phẩm xây lắp
1.1.2. Giới thiệu chung về CP sản xuất
1.1.3. Tổ chức tập hợp CP sản xuất
1.1.4. Kế toán CP nguyên vật liệu trực tiếp
1.1.5. Kế toán CP nhân công trực tiếp
1.1.6. Kế toán CP sử dụng máy thi công
1.1.7. Kế toán CP sản xuất chung
1.1.8. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp
1.1.9. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.10. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm hoàn thành...
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CP SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 4
2.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 4
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
2.1.2. Sơ lược về tình hình hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5. Thuận lợi và khó khăn
2.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CP SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÁY LẮP TẠI CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 4
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp CP và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
2.2.2. Kế toán chi phí
2.2.3. Trình tự hạch toán và tập hợp chi phi tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: CÁC NHẬN XÉT PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ
3.1. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Phân tích nguyên nhân của những hạn chế tồn tại
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan