[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giái thành sản phẩm tại công ty cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương Tây Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giái thành sản phẩm tại công ty cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương Tây Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
1.1. KHÁI NIỆM CPSX VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, YÊU CẦU QUẢN LÝ, MỤC ĐÍCH CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO THỰC TẾ
1.2.1. Xác định nội dung kinh tế và kết cấu giá thành sản phẩm
1.2.2. Xác định đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm
1.2.3. Phân loại chi phí
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.6. Báo cáo chi phí và tính giá thành
1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG –TÂY NAM
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG – TÂY NAM
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển trong những năm tới
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.4. Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý
2.1.5. Tình hình nhân sự:
2.1.6. Đặc điểm tài chính và tổ chức bộ máy kế toán
2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG – TÂY NAM
2.2.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương– Tây Nam
2.2.2. Nội dung kinh tế và kết cấu giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương – Tây Nam
2.2.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành sản phẩm của Công ty
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương – Tây Nam
2.2.6. Báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
3.2. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan