[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV khí đốt gia đình


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV khí đốt gia đình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Bố cục của khóa luận
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2. Ý nghĩa của kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.3. Khái niệm và phân loại đối tượng kinh doanh
1.1.3.1. Doanh thu và thu nhập
1.1.3.2. Chi phí
1.2. Kế toán doanh thu và thu nhập
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1. Phương thức tiêu thụ
1.2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.1.4. Sơ đồ kế toán
1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1. Nội dung
1.2.2.2. Nguyên tắc kế toán
1.2.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.2.4. Sơ đồ kế toán
1.2.3. Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1. Nội dung
1.2.3.2. Nguyên tắc kế toán
1.2.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.3.4. Sơ đồ kế toán
1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4.1. Nội dung
1.2.4.2. Nguyên tắc kế toán
1.2.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.4.4. Sơ đồ kế toán
1.3. Kế toán chi phí
1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.1.1. Nội dung
1.3.1.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.1.4. Sơ đồ kế toán
1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.2.1. Nội dung
1.3.2.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.2.4. Sơ đồ kế toán
1.3.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.3.3.1. Nội dung
1.3.3.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.3.4. Sơ đồ kế toán
1.3.4. Kế toán chi phí khác
1.3.4.1. Nội dung
1.3.4.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.4.4. Sơ đồ kế toán
1.3.5. Kế toán chi phí thuế TNDN
1.3.5.1. Nội dung
1.3.5.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3.5.4. Sơ đồ kế toán
1.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1. Nội dung
1.4.2. Nguyên tắc kế toán
1.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng
1.4.4. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh
1.4.5. Sơ đồ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ ĐỐT GIA ĐÌNH
2.1. Giới thiệu về Công Ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công Ty
2.1.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm
2.1.1.3.Thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai
2.1.2. Tổ chức bộ máy của Công Ty
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công Ty
2.1.2.2. Chức năng của từng bộ phận
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty
2.1.3.1.1. Sơ đồ Phòng Tài Chính Kế Toán
2.1.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài Chính Kế Toán.
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
2.1.3.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công Ty
2.1.3.2.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công Ty
2.1.3.2.3. Hình thức kế toán tại Công Ty
2.2. Thực trạng kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty
2.2.1. Đặc điểm kinh doanh, phương thức thanh toán tại Công Ty
2.2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1.1. Nội dung và đặc điểm
2.2.2.1.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3. Quy trình kế toán
2.2.2.1.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2.1. Nội dung
2.2.2.2.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3. Quy trình kế toán
2.2.2.2.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.2.3.1. Nội dung
2.2.2.3.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.2.3.3. Quy trình kế toán
2.2.2.3.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.2.4. Kế toán chiết khấu thương mại
2.2.2.4.1. Nội dung
2.2.2.4.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.2.4.3. Quy trình kế toán
2.2.2.4.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.2.5. Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.2.5.1. Nội dung
2.2.2.5.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.2.5.3. Quy trình kế toán
2.2.2.5.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3. Kế toán chi phí
2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1.1. Nội dung
2.2.3.1.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.1.3. Quy trình kế toán
2.2.3.1.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2.1. Nội dung
2.2.3.2.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.2.3. Quy trình kế toán
2.2.3.2.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.3.1. Nội dung
2.2.3.3.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.3.3. Quy trình kế toán
2.2.3.3.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.3.4.1. Nội dung
2.2.3.4.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.4.3. Quy trình kế toán
2.2.3.4.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3.5. Kế toán chi phí khác
2.2.3.5.1. Nội dung
2.2.3.5.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.5.3. Quy trình kế toán
2.2.3.5.4. Ví dụ minh hoạ
2.2.3.6. Kế Toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.3.6.1. Nội dung
2.2.3.6.2. Chứng từ, sổ chi tiết và tài khoản sử dụng
2.2.3.6.3. Trình tự ghi sổ
2.3. Kế toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
2.3.1. Nội dung
2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.3.3. Sổ sách và trình tự ghi sổ
2.3.4. Ví dụ minh hoạ
2.4. Trình bày thông tin trên Báo Cáo Tài Chính
2.4.1. Tổng quan về Báo Cáo Tài Chính
2.4.2. Nghiệp vụ lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
2.4.3. Nghiệp vụ lập Bảng Cân Đối Kế Toán
2.4.4. Nghiệp vụ lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHÍ ĐỐT GIA ĐÌNH
3.1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh tại Công Ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2.Nhận xét chung về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Tổ chức bộ máy Kế Toán tại Công Ty
3.2.1.2. Hình thức kế toán
3.2.1.3. Hệ thống tài khoản
3.2.1.4. Hệ thống chứng từ sổ sách
3.2.2. Nhược điểm
3.2.2.1. Hệ thống sổ sách, tổ chức công tác kế toán
3.2.2.2. Công tác hạch toán chi phí
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác Kế Toán tại Công Ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách và tổ chức công tác kế toán
3.3.2. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan