[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kỹ thuật xây dựng Xuân Huy


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kỹ thuật xây dựng Xuân Huy
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu báo cáo thực tập
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2. Kết quả hoạt động tài chính
1.1.3. Kết quả hoạt động khác
1.2. Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Vai trò , ý nghĩa của doanh thu BH&CCDV
1.2.1.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
1.2.1.5. Phương pháp hạch toán
1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Tài khoản dử dụng
1.2.2.3. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3.3. Phương pháp hạch toán
1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1. Chiết khấu thương mại
1.3.1.1. Khái niệm.
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng
1.3.1.3. Phương pháp hạch toán
1.3.2. Hàng bán bị trả lại
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2.3. Phương pháp hạch toán
1.3.3. Giam giá hàng bán
1.3.3.1. Khái niệm
1.3.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3.3. Phương pháp hạch toán
1.4. Kế toán các khoản chi phí
1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.41.1. Khái niệm
1.4.1.2. Phương pháp tính giá vốn
1.4.1.3. Tài khoản sử dụng
1.4.1.4. Phương pháp hạch toán
1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1. Khái niệm
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2.3. Sơ đồ hạch toán
1.4.3. Kế toán chi phí QLDN
1.4.3.1 Khái niệm
1.4.3.2 Tài khoản sử dụng
1.4.3.3 Phương pháp hạch toán
1.4.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính.
1.4.4.1. Khái niệm .
1.4.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.5. Kế toán chi phí khác
1.4.5.1. Khái niệm
1.4.5.2. Tài khoản sử dụng
1.4.5.3. Phương pháp hạch toán
1.4.6. Kế toán chi phí thuế TNDN
1.4.6.1. Khái niệm
1.4.6.2. Nguyên tắc hạch toán
1.4.6.3. Tài khoản sử dụng
1.4.6.4. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.1. Cách xác định kết quả kinh doanh
1.5.2. Nguyên tắc và tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KTXD XUÂN HUY
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Khái quát về công ty
2.1.1.1. Lích sử hình thành và phát triển
2.1.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2.1. Qúa trình phát triển
2.1.1.2. Bộ máy tổ chức công ty
2.1.1.2.1. Bộ máy công ty
2.1.1.2.2. Bộ máy kế toán
2.1.2. Đánh giá tình hình hiện nay về , những mặt thuận lợi khó khăn phương hướng phát triển của công ty
2.1.2.1. Tình hình kinh doanh trong những năm gần đây
2.1.2.2. Thuận lợi
2.1.2.3. Khó khăn
2.1.2.4. Phương hướng phát triển.
2.2. Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả tại công ty
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1. Nội dung.
2.2.1.2. Chứng từ sử dụng
2.2.1.3. Thủ tục luân chuyển
2.1.2.4. Sổ sách kế toán
2.1.2.5. Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.1. Nội dung
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.2.3. Thủ tục luân chuyển
2.2.2.4. Sổ sách kế toán
2.2.2.5. Một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.4. Kế toán giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí tại công ty
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.1.1. Nội dung
2.3.1.2. Chứng từ sử dụng
2.3.1.3. Thủ tục luân chuyển
2.3.1.4. Sổ sách kế toán
2.3.1.5. Nghiệp vụ phát sinh
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.1.1. Nội dung
2.3.1.2. Chứng từ
2.3.1.3. Thủ tục luân chuyển
2.3.1.4. Sổ sách kế toán
2.3.1.5. Nghiệp vụ phát sinh
2.3.3. Kế toán chi phí QLDN
2.3.2.1. Nội dung
2.3.2.2. Chứng từ
2.3.2.3. Thủ tục luân chuyển
2.3.2.4. Sổ sách kế toán
2.3.2.5. Nghiệp vụ phát sinh
2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.3.4.1. Nội dung
2.3.4.2. Chứng từ sử dụng
2.3.4.3. Thủ tục luân chuyển
2.3.4.4. Sổ sách kế toán
2.3.4.5. Nghiệp vụ phát sinh
2.3.5. Kế toán chi phí khác
2.3.6. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3.6.1. Nội dung
2.3.6.2. Chứng từ sử dụng
2.3.6.3. Thủ tục luân chuyển
2.3.6.4. Sổ sách kế toán
2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.4.1. Nội dung
2.4.2. Chứng từ sử dụng
2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.4.4. Xác định kết quả kinh doanh
2.5. Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính
2.5.1. Hệ thống báo cáo tài chính
2.5.2. Nguồn lập báo cáo tài chính
2.5.3. Báo cáo tài chính năm 2013
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
3.1. Nhận xét và kiến nghị
3.1.1. Tổng quát về tình hình kinh doanh tại công ty
3.1.2. Công tác kế toán tại công ty
3.2. Hướng hoàn thiện
3.2.1. Về tổ chức trong công ty
3.2.2. Phương pháp hạch toán
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan