[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu A.B.Z


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu A.B.Z
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4. Kế toán chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5. Kế toán doanh thu và chi phí họat động tài chính
1.6. Kế toán thu nhâ p và chi phí khác
1.7. Kế toán chi phí thuế thu nhâ p doanh nghiê p hiê n hành
1.8. Kế toán xác đi nh kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-XNK A.B.Z
2.1. Giới thiệu về công ty ty tnhh một thành viên TM-XNK A.B.Z
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.3 Công tác tổ chức kế toán
2.1.4. Tình hình tài chính của công ty thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên thương mại xuất nhập khẩu A.B.Z
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3 Kế toán gía v n hàng bán
2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
2.2.7 Kế toán thu nhập và chi phí khác
2.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
2.2.9 Kế toán ác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 NHẬN XÉT
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1 Hoạch toán chi tiết cho từng nhóm hàng hóa
3.2.2 Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi:
3.2.3 Công tác vi tính tại công ty
3.2.4 Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan