[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho các hộ dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại các xã vùng ven Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho các hộ dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại các xã vùng ven Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của đề tài
5. Bố cục của Luận văn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và tác động của nó đến việc làm của người dân
1.1.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa
1.1.2. Sự cần thiết phải thu hồi đất để phục vụ công nghiệp hóa, đô thị hóa
1.2. Khái niệm về mức sống và các chỉ tiêu đánh giá về mức sống
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá về mức sống
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mức sống
1.3.1. Những yếu tố thuộc về địa lý tự nhiên và yếu tố dân cư, con người
1.3.2. Những yếu tố thuộc về kinh tế xã hội
1.3.3. Những yếu tố thuộc tâm lý, sức khỏe, giáo dục
1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương giải quyết ổn định đời sống và phát triển kinh tế sau thu hồi đất
1.4.1. Ở tỉnh Bắc Ninh
1.4.2. Ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ MỨC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN SAU KHI BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC XÃ VÙNG VEN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THỜI KỲ 2010 - 2012
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Khái quát chung về thành phố Việt Trì
3.1.2. Quá trình di dời giải toả và tái định cƣ ở thành phố Việt Trì
3.2. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và mức sống của ngƣời dân sau thu hồi đất tạệt trì giai đoạn 2010-2020
3.2.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và lao động tại các xã ven thành phố Việt Trì 2010-2020 (lấy điểm nghiên cứu ở ba xã: Trưng Vương, Hy Cương và Dữu Lâu)
3.2.2. Đánh giá tác động của vấn đề thu hồi đất nông nghiệp đến thực trạng mức sống của người dân tại các xã vùng ven thành phố Việt Trì từ năm 2010-2012
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC SỐNG CHO CÁC HỘ DÂN SAU KHI BỊ THU HÓI ĐÁT NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC XÃ VÙNG VEN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng quy hoạch phát triển thành phố Việt Trì đến năm 2020
4.1.1. Quy hoạch phát triển Thành Phố
4.1.2. Dự báo biến động đất thu hồi cho CNH- HĐH và Đô thị hóa và Tác động qui hoạch đến mức sống các hộ dân
4.1.3. Các mục tiêu phấn đấu về đời sống cho hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất sản xuất
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho các hộ dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với địa phương
4.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan