[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ của tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất axít nitric tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 95


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ của tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất axít nitric tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 95
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp của luận văn
5. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và hỗ trợ sản xuất
1.1.1. Khái niệm về sản xuất:
1.1.2. Khái niệm về hỗ trợ sản xuất
1.1.3. Vì sao có hỗ trợ sản xuất
1.2. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất cho các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất nói chung
1.2.1. Biện pháp hỗ trợ sản xuất về vốn
1.2.2. Biện pháp hỗ trợ sản xuất về nhân lực
1.2.3. Biện pháp hỗ trợ về khoa học và công nghệ
1.2.4. Một số biện pháp hỗ trợ khác
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới biện pháp hỗ trợ sản xuất
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Kinh nghiệm hỗ trợ sản xuất của một số doanh nghiệp
1.4.1. Hỗ trợ sản xuất của Tổng cục Công nghiệp QP trong hoạt động sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121
1.4.2. Hỗ trợ sản xuất của tập đoàn Vinamilk Việt Nam với hoạt động sản xuất của nhà máy sữa Vinamilk Bắc Ninh
1.4.3. Hỗ trợ sản xuất của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam với công ty Cổ phần Than khoáng sản Miền Bắc
1.4.4. Một số bài học rút từ công tác hỗ trợ sản xuất của Tổng cục Công nghiệp QP cho hoạt động sản xuất Axít Nitríc tại Công ty TNHH Một thành viên 95
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Giả thuyết nghiên cứu
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.3.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.4. Hệ thống chỉ tiếu nghiên cứu
2.4.1. Các tiêu chí phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.4.2. Các tiêu chí để đánh giá Biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất Axít Nitríctại Công ty TNHH Một thành viên 95
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỦA TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QP ĐỐI VỚI SẢN XUẤT AXÍT NITRÍC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 95
3.1. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên 95
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên 95
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu sản xuất của công ty TNHH một thành viên 95
3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên 95 giai đoạn (2011-2013)
3.1.4. Giới thiệu về sơ đồ sản xuất Axít Nitríc tại công ty TNHH một thành viên 95
3.2. Thực trạng các biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất Axít Nitríc tại công ty TNHH Một thành viên 95
3.2.1. Một số biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất AxítNitríc tại công ty TNHH một thành viên 95
3.2.2. Phân tích đánh giá các biện pháp hỗ trợ Tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất AxítNitric tại công ty TNHH một thành viên 95
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới Biện pháp hỗ trợ của Tổng cục công nghiệp QP đối với sản xuất AxítNitric tại Công ty TNHH một thành viên 95
3.3. Những kết quả đạt được và hạn chế trong các biện pháp hỗ trợ Tổng cục CNQP đối với sản xuất Axít Nitric tại công ty TNHH một thành viên 95
3.3.1. Kết quả đạt được
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỦA TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QP ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT AXÍTNTRIC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 95
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH Một thành viên 95 trong thời gian tới.
4.1.1. Sản phẩm kinh tế
4.1.2. Định hướng về khoa học công nghệ và nhân lực
4.2. Những yêu cầu về các biện pháp hỗ trợ sản xuất Axít Nitric đối với Công ty từ phía Tổng cục công nghiệp QP
4.2.1. Biện pháp hỗ trợ về nguồn vốn
4.2.2. Biện pháp hỗ trợ về nhân lực
4.2.3. Biện pháp hỗ trợ về khoa học công nghệ
4.2.4. Biện pháp hỗ trợ khác
4.3. Một số khuyến nghị nâng cao các biện pháp hỗ trợ
4.3.1. Về phía Nhà nước
4.3.2. Về phía Tổng cục công nghiệp QP
4.3.3. Về phía Công ty TNHH Một thành viên 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan