[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của đề tài
5. Kết cấu đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
1.1. Vai trò động lực làm việc của người lao động trong công ty
1.1.1. Động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc
1.1.3. Một số học thuyết về động lực làm việc
1.2. Nội dung cơ bản xác định nhu cầu của người lao động trong công ty
1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động
1.2.2. Các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động
1.2.3. Đo lường mức độ thỏa mãn của người lao động trong công ty
1.3. Sự cần thiết của động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động.
1.4.1. Các nhân tố thuộc về phía bản thân người lao động
1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về công ty
1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài
1.5. Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động ở một số công ty trong và ngoài nước
1.5.1. Kinh nghiệm
1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.1.1. Động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang sơn hiện nay ở mức độ nào ?
2.1.2. Công ty đang thực hiện những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho người lao động ?
2.1.3. Những nguyên nhân nào làm hạn chế động lực làm việc của người lao động tại Công ty ?
2.2. Cách tiếp cận
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty xi măng Quang Sơn
Chương 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
3.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
3.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xi măng Quang Sơn
3.1.4. Các đặc điểm của công ty Xi măng Quang Sơn ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động
3.2. Phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV xi măng Quang sơn trong thời gian vừa qua
3.2.1. Nhu cầu đối với công việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
3.2.2. Phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang sơn trong thời gian vừa qua
3.3. Đánh giá thực trạng nghiên cứu động lực làm việc và tạo động lực cho người lao động tại Công ty
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
4.1. Phương hướng phát triển của công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn trong giai đoạn tới
4.1.1. Mục tiêu phát triển
4.1.2. Giải pháp phát triển
4.2. Quan điểm động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
4.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
4.3.1. Hoàn thiện các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động
4.3.2. Hoàn thiện hệ thống trả công lao động
4.3.3. Hoàn thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động
4.3.4. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc
4.3.5. Nâng cao năng lực người lãnh đạo tổ nhóm làm việc
4.3.6. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu của người lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan