[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh đầu đen do đơn bào histomonas meleagridis gây ra ở Gà tại tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh đầu đen do đơn bào histomonas meleagridis gây ra ở Gà tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đặc điểm của đơn bào Histomonas meleagridis ký sinh ở gia cầm
1.1.2. Bệnh đầu đen (Histomonosis) ở gà
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm
2.4.3. Thử nghiệm 3 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà gây nhiễm
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên qua mổ khám
3.1.2. Triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen
3.2. Kết quả nghiên cứu bệnh đầu đen ở gà gây nhiễm
3.2.1. Kết quả gây nhiễm đơn bào H. meleagridis cho gà
3.2.3. Triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen do gây nhiễm
3.2.4. Diễn biến thân nhiệt của gà mắc bệnh sau gây nhiễm
3.2.6. Nghiên cứu bệnh tích của gà sau gây nhiễm
3.2.7. Khối lượng, thể tích một số cơ quan nội tạng của gà sau gây nhiễm
3.3. Thử nghiệm 3 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà gây nhiễm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan