[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải Dương
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của nghiên cứu
3. Kết quả dự kiến
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Nội dung nghiên cứu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Giới thiệu về gia công mài và mài phẳng
1.2 Các đặc điểm của quá trình mài phẳng
1.3 Các thông số cơ bản của quá trình mài phẳng
1.3.1 Chế độ công nghệ
1.3.2 Đá mài
1.4. Bôi trơn làm mát khi mài phẳng
1.4.1Vai trò của dung dịch trơn nguội trong gia công cắt gọt
1.4.2 Phân loại dung dịch trơn nguội
1.4.3 Các phương pháp bôi trơn làm nguội thường dùng khi mài
1.5 Kết luận chương 1
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ BÔI TRƠN LÀM MÁT KHI MÀI PHẲNG
2.1 Các nghiên cứu của các tác giả trong nước
2.2 Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
2.3 Kết luận chương 2
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH TRƠN NGUỘI ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG KHI MÀI PHẲNG THÉP 9XC QUA TÔI BẰNG ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG
3.1 Mục đích thí nghiệm
3.2 Hệ thống thí nghiệm
3.2.1 Máy
3.2.5 Dung dịch trơn nguội
3.2.6 Đá mài
3.2.7 Chế độ công nghệ
3.3 Quá trình thí nghiệm:
3.4 Kết quả thí nghiệm
Chương 4 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan