[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường Cao đẳng Kỹ thuật thuộc Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường Cao đẳng Kỹ thuật thuộc Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Cơ sở lý luận về đào tạo nghề
1.1.1. Đào tạo nghề
1.1.2. Phân cấp quản lý đào tạo nghề
1.2. Chất lượng đào tạo nghề và đánh giá chất lượng đào tạo nghề
1.2.1. Các quan niệm chất lượng và chất lượng đào tạo nghề
1.2.2. Đánh giá chất lượng đào tạo nghề
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề
1.3. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề
1.3.1. Các tiêu chí
1.3.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề
1.4. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Một số nước trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho các trường
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo nghề
2.3.1. Các chỉ tiêu chung
2.3.2. Các chỉ tiêu cụ thể
Chương 3: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Vị trí địa lý, vai trò của tỉnh Thái Nguyên trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
3.2. Thực trạng công tác đào tạo nghề tại các trường Cao đẳng kỹ thuật thuộc Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.1 Công tác tuyển sinh và quy mô đào tạo
3.2.2. Quản lý nội dung chương trình, chất lượng dạy nghề tại tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tại tỉnh Thái nguyên
3.2.4. Kết quả học tập vè rèn luyện của học sinh - sinh viên
3.2.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập
3.2.6. Đánh giá công tác đào tạo nghề
3.3. Kết quả khảo sát
3.3.1. Đánh giá về mức độ phù hợp của mục tiêu đào tạo nghề
3.3.2. Đánh giá về mức độ phù hợp của nội dung đào tạo nghề
3.3.3. Đánh giá về mức độ phù hợp nội dung chương trình đào tạo nghề
3.3.4. Đánh giá về chương trình đào tạo nghề
3.3.5. Đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề
3.2.6. Đánh giá về thực hiện phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên dạy nghề
3.3.7. Đánh giá về công tác tổ chức quản lý của trường
3.3.8. Đánh giá về cơ sở vật chất của trường
3.3.9. Đánh giá về khó khăn của HS
3.3.10. Đánh giá về mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp
3.4. Đánh giá về chất lượng đào tạo nghề
3.4.1. Những mặt đã đạt được
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Căn cứ đề xuất định hướng và giải pháp
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề
4.2.1. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo nghề
4.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy, tính tích cực chủ động của người học
4.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
4.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo
4.2.5. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện tác phong công nghiệp cho học sinh
4.2.6. Tăng cường mối liên hệ với doanh nghiệp:
4.2.7. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo trong nhà trường
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ LĐTB&XH, Bộ Công thương
4.3.2. Đối với các nhà trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan