[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất ngô vùng Trung du và miền núi phía Bắc
1.2.4. Tình hình sản xuất ngô của tỉnh Bắc Kạn
1.3. Tình hình nghiên cứu về giống ngô lai trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình nghiên cứu về giống ngô lai trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu về giống ngô lai ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thí nghiệm so sánh giống
2.4.2. Xây dựng mô hình trình diễn
2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ xuân và vụ hè thu 2013 tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu 2013 tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
3.1.2. Đặc điểm hình thái của các giống ngô thí nghiệm
3.1.3. Khả năng chống chịu của các giống tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu 2013 tại Pác Nặm - Bắc Kạn
3.1.4. Trạng thái cây, trạng thái bắp và độ bao bắp của các giống ngô tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu 2013 tại Pác Nặm - Bắc Kạn
3.1.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Hè Thu 2013 tại Pác Nặm - Bắc Kạn
3.2. Kết quả mô hình trình diễn giống ngô có triển vọng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan