[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1 .Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.1.1. CDM và một số dự án A/R-CDM
1.1.2. Nghiên cứu về sinh khối và khả năng tích lũy các bon rừng trồng
1.1.3. Nghiên cứu về lượng giá trị môi trường rừng trên thế giới
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.1. CDM và các dự án A/R - CDM ở Việt Nam
1.2.2. Nghiên cứu về sinh khối và khả năng tích lũy các bon rừng trồng
1.2.3. Nghiên cứu về lượng giá trị môi trường rừng ở Việt Nam
1.3. Nhận xét và đánh giá chung
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Hiện trạng gây trồng và phát triển rừng Keo tại khu vực nghiên cứu
2.1.2. Nghiên cứu sinh khối rừng trồng Keo theo tuổi
2.1.3. Nghiên cứu tích lũy các bon rừng trồng Keo theo tuổi
2.1.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo trên cơ sở có tính đến khả năng tích luỹ các bon
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1.Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiện trạng gây trồng và phát triển rừng trồng Keo tại khu vực nghiên cứu
3.1.1. Nguồn gốc rừng trồng Keo tai tượng tại khu vực nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm chung rừng trồng Keo tai tượng tại khu vực nghiên cứu
3.2. Nghiên cứu sinh khối rừng trồng Keo tai tượng theo tuổi
3.2.1. Nghiên cứu sinh khối tươi rừng trồng Keo tai tượng theo tuổi
3.2.1.1. Cấu trúc sinh khối tươi cây tiêu chuẩn cây Keo tai tượng
3.2.1.2. Cấu trúc sinh khối tươi cây bụi, thảm tươi và thảm mục
3.2.1.3. Cấu trúc sinh khối tươi lâm phần Keo theo tuổi
3.2.1.4. Xác lập quan hệ giữa sinh khối tươi cây cá lẻ với các nhân tố điều tra
3.2.2. Nghiên cứu sinh khối khô rừng trồng Keo tai tượng theo tuổi
3.2.2.1. Cấu trúc sinh khối khô cây tiêu chuẩn
3.2.2.2. Cấu trúc sinh khối khô cây bụi, thảm tươi và thảm mục
3.2.2.3. Cấu trúc sinh khối khô lâm phần Keo tai tượng theo tuổi
3.3. Trữ lượng các bon tích lũy trong rừng Keo theo tuổi
3.3.1. Trữ lượng các bon tích lũy trong cây cá lẻ
3.3.2. Trữ lượng các bon tích lũy trong cây bụi, thảm tươi và thảm mục
3.3.3. Trữ lượng các bon tích lũy trong đất rừng trồng Keo
3.3.4. Tổng trữ lượng các bon tích lũy trong lâm phần Keo theo tuổi
3.3.5. Xác định khả năng hấp thụ CO2 của tuổi rừng trồng Keo tai tượng
3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo tai tượng trên cơ sở có tính đến khả năng tích lũy các bon
3.4.1. Trữ lượng rừng trồng Keo tai tượng theo tuổi
3.4.2. Hiệu quả kinh tế không tính đến khả năng tích lũy cacbon của Keo tai tượng ở tuổi 7
3.4.3. Hiệu quả kinh tế có tính đến bán chứng chỉ các bon
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan