[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Một số đặc điểm của giống chè Kim Tuyên
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho chè.
1.2. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về phân bón cho chè để chế biến chè Olong
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước về phân bón.
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về phân bón
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
1.3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước về thuốc bảo vệ thực vật sinh học
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về thuốc bảo vệ thực vật sinh học
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2 Vật liệu nghiên cứu
2.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1: Bố trí thí nghiệm
2.6. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi.
2.6.1. Các chỉ tiêu theo dõi nội dung 1.
2.6.2. Các chỉ tiêu theo dõi nội dung 2.
2.6.3. Phương pháp theo dõi
2.7. Phương pháp phân tích thống kê
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của chè Kim Tuyên.
3.1.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến sinh trưởng của chè Kim Tuyên. 29
3.1.2. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất của giống chè Kim Tuyên
3.1.3: Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến thành phần sinh hóa của chè Kim Tuyên.
3.1.4: Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến chất lượng sản phẩm chè Olong được sản xuất từ giống chè Kim Tuyên.
3.1.5. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến mức nhiễm sâu hại tự nhiên của chè Kim Tuyên.
3.1.6. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng tổ hợp phân hữu cơ trong sản xuất chè Kim Tuyên.
3.2. Nghiên cứu hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ một số loại sâu hại chính trên giống chè Kim Tuyên.
3.2.1: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ rầy xanh gây hại trên giống chè Kim Tuyên.
3.2.2: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ bọ cánh tơ gây hại trên giống chè Kim Tuyên.
3.2.3: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ nhện đỏ gây hại trên giống chè Kim Tuyên.
3.2.4: Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến thành phần sinh hóa của giống chè Kim Tuyên
3.2.5. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến chất lượng sản phẩm chè Olong được sản xuất từ giống chè Kim Tuyên.
3.2.6. Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong chè Kim Tuyên
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan