[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu trình tự gen mã hóa enzyme polyphenol odidase ở một số giống chè đặc sản trồng ở thái nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu trình tự gen mã hóa enzyme polyphenol odidase ở một số giống chè đặc sản trồng ở thái nguyên
MỤC LỤC
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. SƠ LƯỢC VỀ CÂY CHÈ
1.1.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển của cây chè
1.1.2. Đặc điểm sinh học của cây chè
1.1.3. Giá trị của cây chè
1.1.4. Tình hình sản xuất chè trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.5. Tình hình chế biến chè ở Việt Nam
1.1.6. Đặc điểm một số giống chè trồng ở Thái Nguyên
1.2. KHÁI QUÁT VỀ POLYPHENOL OXIDASE
1.2.1. Vai trò của Polyphenol oxidase (PPO)
1.2.2. PPO ở chè
1.2.3. Tình hình nghiên cứu PPO ở chè trên thế giới và ở Việt Nam
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất thiết bị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp tách chiết DNA tổng số
2.2.2. Phương pháp điện di trên gel agarose
2.2.3. Phương pháp nhân gen bằng PCR
2.2.4. Phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR
2.2.5. Tách dòng gen mã hóa PPO
2.2.6. Phương pháp xác định trình tự nucleotide
2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. TÁCH DNA TỔNG SỐ TỔNG SỐ TỪ CÁC MẪU CHÈ NGHIÊN CỨU
3.2. NHÂN GEN PPO Ở CÁC MẪU CHÈ NGHIÊN CỨU
3.3. TÁCH DÒNG GEN PPO TỪ CÁC GIỐNG CHÈ NGHIÊN CỨU
3.4. PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN PPO TỪ 3 GIỐNG NGHIÊN CỨU
3.5. PHÂN TÍCH, SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN PPO 3 GIỐNG CHÈ NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan