[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên Mê Linh, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên Mê Linh, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu vân đề
1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Khái niệm quản lý và quản lý giáo dục
1.2.2. Khái niệm đạo đức và giáo dục đạo đức
1.3. Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học viên
1.3.1 Khái niệm
1.3.2. Mục tiêu quản lý công tác GDĐĐ
1.3.3. Chức năng quản lý công tác giáo dục đạo đức
1.4. Giáo dục thường xuyên và trung tâm GDTX
1.4.1. Vị trí, ý nghĩa của GDTX trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.4.2. Định hướng phát triển GDTX ở Việt Nam
1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm GDTX cấp huyện
1.5. Nội dung quản lý giáo dục đạo đức ở trung tâm giáo dục thường xuyên
1.5.1. Đặc trưng của hoạt động giáo dục đạo đức ở trung tâm GDTX
1.5.2. Các nội dung quản lý giáo dục đạo đức
1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức ở trung tâm GDTX
1.5.4. Các biện pháp quản lý công tác GDĐĐ
Tiểu kết chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN Ở TRUNG TÂM GDTX MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về tình hình huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
2.1.1. Về kinh tế, văn hoá, xã hội
2.1.2 Về giáo dục
2.2. Vài nét khái quát về trung tâm GDTX Mê Linh
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
2.3. Thực trạng đạo đức HV ở các trường THPT thuộc huyện nói chung và đạo đức HV của Trung tâm GDTX Mê Linh nói riêng
2.3.1. Tình hình chung
2.3.2. Thực trạng đạo đức học viên ở Trung tâm GDTX Mê Linh
2.4. Thực trạng hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học viên ở Trung tâm GDTX Mê Linh
2.4.1 Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học viên về mục tiêu và tầm quan trọng của hoạt động GDĐĐ cho HV
2.4.2 Thực trạng thực hiện các nội dung GDĐĐ cho HV
2.4.3 Thực trạng thực hiện các hình thức GDĐĐ cho HV
2.4.4. Thực trạng về việc thực hiện phương pháp GDĐĐ
2.5 Thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho HV ở Trung tâmGDTX Mê Linh
2.5.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch GDĐĐ cho HV
2.5.2. Thực trạng công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai kế hoạch GDĐĐ HV
2.5.3. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDĐ
2.5.4. Thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng GDĐĐ cho HV
2.5.5. Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hoạt động GDĐĐ
2.5.6 Đánh giá chung về thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho HV ở Trung tâm GDTX Mê Linh
Tiểu kết chương 2
Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX MÊ LINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Định hướng và các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.2. Một số biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HV trung tâm GDTX Mê Linh trong giai đoạn hiện nay
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý, giáo viên, học viên và cha mẹ học viên
3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa công tác GDĐĐ cho HV
3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức và quản lý hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng GDĐĐ cho HV
3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm
3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo thực hiện đa dạng hoá các hình thức GDĐĐ cho HV
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, xây dựng chế độ động viên, khen thưởng và trách phạt hợp lý
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi các biện pháp đề xuất
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.2. Đối với Sở GD&ĐT Hà Nội
2.3. Đối với Trung tâm GDTX Mê Linh
2.4. Đối với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
2.5. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy
2.6. Đối với HV
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan