[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Khái niệm công cụ
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Bồi dưỡng
1.2.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng
1.2.4. Cán bộ Đoàn Trường THPT
1.2.5. Kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn
1.2.6. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn
1.3. Những vấn đề cơ bản về công tác giáo dục học sinh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trường THPT
1.3.1. Đặc trƣng nhân cách học sinh và mục tiêu giáo dục cấp THPT
1.3.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục học sinh ở trường THPT
1.3.3. Nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trường THPT
1.3.4. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của ngƣời cán bộ Đoàn trường THPT
1.4. Hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.4.1. Mục tiêu bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.4.2. Nội dung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.4.3. Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.4.4. Hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng
1.4.5. Giảng viên và học viên trong hoạt động bồi dưỡng
1.4.6. Tài liệu bồi dưỡng
1.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.5.1. Người bí thư tỉnh Đoàn trong vai trò quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.5.2. Nội dung quản lý
1.5.3. Phương pháp quản lý
1.5.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
1.6. Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG THPT TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng
2.1.1. Mục tiêu khảo sát
2.1.2. Nội dung, khách thể và phạm vi khảo sát
2.1.3. Phương pháp khảo sát và cách xử lý số liệu
2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn trường THPT tỉnh Tuyên Quang
2.3. Thực trạng nhận thức về quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
2.3.1. Nhận thức về khái niệm
2.3.2. Nhận thức về nội dung tổ chức hoạt động Đoàn ở trường THPT
2.3.3. Nhận thức về vai trò của cán bộ Đoàn trong tổ chức hoạt động Đoàn cho học sinh ở trường THPT
2.3.4. Đánh giá về mức độ cần thiết của việc bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
2.3.5. Nhận thức về nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
2.4. Thực trạng bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
2.4.1. Thực trạng nội dung bồi dưỡng
2.4.2. Thực trạng phương pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng
2.4.3. Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT tỉnh Tuyên Quang và những yếu tố ảnh hưởng
2.5.1. Thực trạng nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng
2.5.2. Thực trạng phương pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
2.5.3. Đánh giá thực trạng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn của cán bộ Đoàn trường THPT tỉnh Tuyên Quang
2.5.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng
2.6. Đánh giá chung về khảo sát thực trạng
2.6.1. Ưu điểm
2.6.2. Nguyên nhân của ưu điểm
2.6.3. Hạn chế
2.6.4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
2.7. Kết luận chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG THPT TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, tính toàn diện
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.2. Các biện pháp đề xuất
3.2.1. Bồi dưỡng kiến thức về công tác Đoàn ở trường THPT và kiến thức về kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
3.2.2. Chuẩn hoá công tác lập kế hoạch tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT theo từng giai đoạn
3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn gắn với thực tiễn đơn vị
3.2.4. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng và công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn theo hướng tăng cường năng lực tự bồi dưỡng
3.2.5. Tăng cường điều kiện cho các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
3.2.6. Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn trường THPT
3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bồi dưỡng
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm sư phạm
3.4.1. Mục tiêu
3.4.2. Cách thức khảo nghiệm
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan