[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa, chẩn đoán và phân loại đái tháo đường
1.2. Đặc điểm lâm sàng và cơ chế bệnh sinh bệnh ĐTĐ
1.3. Rối loạn chuyển hoá lipid ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2
1.4. Một số biến chứng của bệnh nhân ĐTĐ týp 2
1.5. Một số yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ týp 2
1.6. Tình hình nghiên cứu ĐTĐ trên Thế giới và Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Vật liệu nghiên cứu
2.7. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu
3.3. Mối liên quan giữa một số chỉ số lipid với một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan