[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp gắn thông tin vùng hình ảnh Region Of Interest trong ảnh Y tế vào chuẩn tài liệu HL7 CDA và ứng dụng hiển thị thông tin lâm sàng trên Smartphone

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp gắn thông tin vùng hình ảnh Region Of Interest trong ảnh Y tế vào chuẩn tài liệu HL7 CDA và ứng dụng hiển thị thông tin lâm sàng trên Smartphone
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CHUẨN TÀI LIỆU LÂM SÀNG (CDA)
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Mục đích ý nghĩa chuẩn tài liệu CDA
1.3. Các tính chất của một tài liệu CDA
1.4. Cấu trúc chuẩn tài liệu CDA
1.5. Mô hình tham chiếu dữ liệu - HL7 Reference Information Model (RIM)
1.6. Một số khái niệm quan trọng trong sử dụng mô hình
1.6.1. HL7 V3 Data Types
1.6.2. Nhóm từ vựng – HL7 Vocbulary Domains
1.6.3. Mô hình để sinh một tài liệu CDA
1.7. Ảnh y tế và vai trò của việc sử dụng ảnh y tế trong chẩn đoán bệnh
1.7.1. Giới thiệu chung về ảnh y tế
1.7.2. Vai trò của việc sử dụng ảnh y tế trong chẩn đoán bệnh
1.8. Vùng hình ảnh đặc biệt (ROI)
1.9. Quy trình trao đổi tài liệu lâm sàng
CHƯƠNG 2: GẮN HÌNH ẢNH Y TẾ VÀ HÌNH ẢNH VÙNG ROI VÀO MỘT TÀI LIỆU CDA
2.1. Mô hình và các bước thực hiện khi gắn hình ảnh y tế và vùng ảnh ROI vào tài liệu CDA
2.2. Các Tag lưu thông tin về hình ảnh và vùng ROI trong tài liệu CDA
2.2.1. Tag - ObservationMedia
2.2.2. Tag - RenderMultiMedia
2.2.3. Tag - RegionOfInterest
2.3. Lấy thông tin về hình ảnh
2.4. Lấy thông tin về vùng ROI trên ảnh
2.4.1. Các bước thực hiện
2.4.2. Giải thuật áp dụng
2.4.2.1. Giải thuật Contour Tracing
2.4.2.2. Giải thuật Douglas–Peucker chuyển một biên về dạng Polygon
2.5. Giải thuật chuyển đổi thông tin một Polygon sang dạng tương thích với kiểu biểu diễn thông tin trong tài liệu CDA
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ
3.1. Các bước cài đặt
3.1.1. Lấy thông tin vùng ảnh ROI
3.1.2. Nhúng thông tin vào tài liệu CDA
3.1.3. Mẫu Stylesheet
3.2. Thiết kế Stylesheet cho việc hiển thị thông tin lâm sàng có nhúng vùng ảnh được quan tâm trên Mobile Browser.
3.3. Kiểm tra tính hợp lệ (Validation) của tài liệu
3.4. Hiển thị tài liệu trên trình duyệt Mobile Browsers
3.5. Một số nhận xét và kết luận:
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan