[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định không đầy đủ và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định không đầy đủ và ứng dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
BẢNG CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT
DANH SÁCH BẢNG
DANH SÁCH HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH
1.1. Hệ thông tin đầy đủ và mô hình tập thô truyền thống.
1.1.1. Hệ thông tin đầy đủ
1.1.2. Mô hình tập thô truyền thống
1.1.3. Bảng quyết định đầy đủ.
1.1.4. Tập rút gọn và tập lõi
1.1.5. Ma trận phân biệt
1.2. Hệ thông tin không đầy đủ và mô hình tập thô dung sai.
1.2.1. Hệ thông tin không đầy đủ
1.2.2. Mô hình tập thô dung sai
1.2.3. Bảng quyết định không đầy đủ
1.3. Tình hình nghiên cứu các phương pháp rút gọn thuộc tính
1.3.1. Các phương pháp rút gọn đã được nghiên cứu
1.3.2. Mối liên hệ giữa các khái niệm tập rút gọn
1.3.3. Phân nhóm và mối liên hệ giữa các phương pháp
1.3.4. Luật quyết định của bảng quyết định không đầy đủ và các độ đo cổ điển
1.3.5. Các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật và các tính chất
1.3.6. Sự thay đổi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên các tập rút gọn
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐẦY ĐỦ
2.1. Mở đầu
2.2. Entropy Liang mở rộng trong hệ thông tin không đầy đủ và các tính chất
2.2.1. Entropy Liang mở rộng của tập thuộc tính
2.2.2. Entropy Liang mở rộng có điều kiện
2.2.3. Một số tính chất của entropy Liang mở rộng
2.3. Rút gọn thuộc tính trong hệ quyết định không đầy đủ sử dụng ma trận phân biệt và hàm phân biệt mở rộng
2.4. Thuật toán rút gọn thuộc tính
Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
3.1 Cấu trúc lớp chương trình
3.2. Thiết kế phần mềm thực nghiệm
3.2.1. Yêu cầu hệ thống
3.2.2. Dữ liệu thử nghiệm
3.2.3. Chuẩn bị dữ liệu
3.2.4. Một số giao diện chương trình
3.2.5. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan