[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số thuật toán rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số thuật toán rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
BẢNG KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THÔNG TIN TẬP GIÁ TRỊ VÀ BÀI TOÁN RÚT GỌN THUỘC TÍNH
1.1. Hệ thông tin và mô hình tập thô truyền thống
1.1.1. Hệ thông tin
1.1.2. Bảng quyết định
1.1.3. Tập rút gọn và tập lõi
1.1.4. Mô hình tập thô truyền thống
1.1.5. Ma trận phân biệt được và hàm phân biệt được
1.2. Hệ thông tin tập giá trị và mô hình tập thô dung sai
1.2.1. Hệ thông tin tập giá trị
1.2.2. Quan hệ dung sai
1.2.3. Bảng quyết định tập giá trị
1.2.4. Tập thô dựa trên quan hệ dung sai
1.2.5. Ma trận dung sai
1.2.6. Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị
CHƯƠNG 2: RÚT GỌN THUỘC TÍNH TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH TẬP GIÁ TRỊ
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Cơ sở lý thuyết
2.2.1. Hàm phân biệt ngẫu nhiên
2.2.2. Bảng ngẫu nhiên CT và bảng ngẫu nhiên dựa trên quan hệ dung sai TCT
2.2.3. Giá trị thuộc tính biểu diễn qua mô hình lưới
2.3. Thuật toán tìm tập rút gọn thuộc tính
2.3.1. Thuật toán 2.1 - Tìm tập rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định tập giá trị
2.3.2. Ví dụ minh họa thuật toán 2.1
2.4. Thuật toán tìm xấp xỉ trong hệ thông tin tập giá trị
2.4.1. Thuật toán 2.2- Thuật toán tìm xấp xỉ trên, xấp xỉ dưới sử dụng hàm phân biệt
2.4.2. Ví dụ minh họa thuật toán 2.2
CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN TÌM TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH TẬP GIÁ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM GAN B
3.1. Phát biểu bài toán
3.2. Mô tả và xử lý dữ liệu
3.2.1. Mô tả dữ liệu
3.2.2. Xử lý dữ liệu
3.3. Thử nghiệm chương trình
3.4. Đánh giá kết quả
3.5. Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan