[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tuổi vị thành niên và SKSS
1.1.1 Vị thành niên
1.1.2 Sức khoẻ sinh sản
1.1.3 Nội dung của CSSKSS
1.2 Thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản
1.2.1 Thực trạng công tác CSSKSS trên thế giới
1.2.2 Thực trạng công tác CSSKSS ở Việt Nam
1.2.3 Thực trạng công tác CSSKSS ở Thái Nguyên
1.3 Các yếu tố liên quan đến kiến thức và hành vi về SKSS
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2 Kết quả nghiên cứu kiến thức về SKSS của học sinh
3.3 Kết quả nghiên cứu về thái độ, hành vi của học sinh về SKSS
3.4 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và hành vi về sức khoẻ sinh sản
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1 Các yếu tố đặc trưng về đối tượng nghiên cứu
4.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về SKSS của VTN
4.3 Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ, hành vi về SKSS của VTN
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan