[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên việc làm cho người lao động
1.2. Phương pháp nghiên cứu về việc làm cho người lao động
Chương II: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm chung của thành phố Thái Nguyên
2.2. Thực trạng việc làm của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
2.3. Đánh giá thực trạng việc làm của người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Các quan điểm cơ bản về vấn đề tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
3.2. Những căn cứ, định hướng và mục tiêu chủ yếu để tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nhằm tạo tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan