[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1.1- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững
1.1.2- Cơ sở thực tiễn
1.2- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.2.1- Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2- Các phương pháp nghiên cứu
1.2.3- Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN
2.1- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện lục ngạn, tỉnh Bắc Giang
2.1.1- Điều kiện tự nhiên
2.1.2- Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3- Một số thuận lợi, khó khăn chung của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội với tình hình phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn
2.2- Thực tạng sản xuất và phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn
2.2.1- Một số nhân tố sản xuất, phát triển cây ăn quả ở Lục Ngạn
2.2.2- Những ảnh hưởng của cơ chế chính sách Nhà nước và khoa học công nghệ đối với phát triển cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn
2.2.3- Kết quả sản xuất cây ăn quả trong vùng nghiên cứu
2.2.4- Những ảnh hưởng của phát triển cây ăn quả đối với môi trường sinh thái
2.2.5- Hiệu quả xã hội từ sản xuất phát triển cây ăn quả
2.2.6- Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình phát triển và hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả
2.2.7- Một số kết luận về thực trạng phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững ở huyện Lục Ngạn
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢTHEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN
3.1- Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển cây ăn quả
3.1.1- Những quan điểm phát triển cây ăn quả
3.1.2- Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH huyện Lục Ngan đến năm 2010
3.1.2- Định hướng phát triển cây ăn quả
3.2- Một số giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn theo hướng bền vững
3.2.1- Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển cây ăn quả
3.2.3- Tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh cho người lao động
3.2.4- Bảo quản trước, sau thu hoạch và chế biến
3.2.5- Các giải pháp về kỹ thuật
3.2.6- Thị trường và dịch vụ
3.2.7- Cơ chế chính sách
3.3- DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.3.1- Về kết quả và hiệu quả kinh tế đến năm 2010
3.3.2- Về bảo vệ môi trường sinh thái
3.3.3- Về xã hội
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan