[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1-Cơ sở khoa học
1.1.1-Vài nét về cây chè và vai trò của cây chè với đời sống con người
1.1.2-Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè
1.1.3-Những chỉ tiêu đánh giá về phát triển sản xuất chè
1.2-Phát triển sản xuất chè trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1-Phát triển sản xuất chè trên Thế giới
1.2.2-Phát triển sản xuất chè ở Việt Nam
1.2.3–Tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên
1.3-Phương pháp nghiên cứu
1.3.1-Các phương pháp nghiên cứu
1.3.2-Phương pháp phân tích
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1-Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu
2.1.1-Điều kiện tự nhiên
2.1.2-Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.3-Tình hình một số ngành kinh tế của Thành phố Thái Nguyên
2.1.4-Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất của Thành phố Thái Nguyên
2.2-Tình hình phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
2.2.1-Diện tích và cơ cấu giống
2.2.2-Sản xuất chè nguyên liệu
2.2.3-Về kỹ thuật thâm canh
2.2.4-Về kỹ thuật chế biến và tiêu thụ sản phẩm
2.2.5-Về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
2.2.6-Về tiêu thụ chè
2.2.7-Công tác phát triển HTX chè
2.2.8-Chính sách khuyến nông
2.2.9-Thực hiện chính sách và đất đai
2.3-Đánh giá chung tình hình phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
2.3.1-Những mặt đạt được
2.3.2-Những mặt còn hạn chế
2.3.3-Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1-Những quan điểm, căn cứ về phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
3.1.1-Những quan điểm về phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
3.1.2-Những căn cứ
3.2 Định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất chè của thành phố Thái Nguyên đến năm 2010
3.2.1-Định hướng phát triển sản xuất chè
3.2.2-Mục tiêu phát triển sản xuất chè
3.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên
3.3.1-Quy hoạch vùng sản xuất chè
3.3.2-Cơ cấu giống và kế hoạch mở rộng diện tích, năng suất chất lượng và sản xuất chè nguyên liệu
3.3.3-Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ
3.3.4-Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng
3.3.5-Tăng cường hoạt động thông tin thị trường và xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm
3.3.6-Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở vùng chè
3.3.7-Giải pháp về các chính sách phát triển sản xuất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan