[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Giới tính và Giới
1.1.1.1. Khái niệm Giới tính và Giới
1.1.1.2. Đặc điểm, nguồn gốc và sự khác biệt về giới
1.1.1.3. Nhu cầu, lợi ích giới và bình đẳng giới
1.1.1.4. Vai trò của giới
1.1.1.5. Quan điểm về giới
1.2. Vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội nông hộ
1.2.1. Một số khái niệm
1.2.2. Vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội
1.2.3. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn
1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội nông hộ
1.3. Thực trạng vai trò của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Khái quát về vai trò của phụ nữ ở một số nước trên thế giới
1.3.2. Phụ nữ nông thôn Việt Nam và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội nông hộ
1.3.3. Chủ trương, chính sách của Nhà nước với sự phát triển của bình đẳng giới và nhận thức giới
1.3.4. Vai trò phụ nữ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình
1.4. Một số vấn đề đặt ra với phụ nữ nông thôn
1.4.1. Về chuyên môn kỹ thuật
1.4.2. Sự bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực và ra quyết định
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3.1. Số liệu thứ cấp
2.2.3.2. Số liệu sơ cấp
2.2.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.2.4.1. Phương pháp phân tổ thống kê
2.2.4.2. Phương pháp thống kê so sánh
2.2.4.3. Phương pháp phân tích giới
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình của huyện
3.1.1.3. Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn huyện năm 2013.
3.1.1.4. Thời tiết khí hậu thủy văn
3.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.2.1. Dân số và lao động.
3.2.2 Giá trị sản xuất nông nghiệp
3.2.3. Cơ sở hạ tầng
3.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.3.1 Những thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. Phát triển kinh tế của huyện
3.5. Thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế Huyện Đồng Hỷ
3.5.1.Khái quát về thực trạng vai trò của phụ nữ trên địa bàn Huyện
3.5.1.1. Phân loại phụ nữ trên 18 tuổi khu vực Huyện
3.5.1.2. Trình độ của phụ nữ trong độ tuổi lao động
3.5.1.3 Lao động nữ nông thôn Huyện Đồng Hỷ
3.6. Thực trạng vai trò phụ nữ trong các hộ nghiên cứu
3.6.1. Vai trò trong tham gia công tác xã hội
3.6.2. Vai trò của phụ nữ trong quản lý và điều hành sản xuất
3.6.3. Vai trò của phụ nữ trong hoạt động sản xuất tạo thu nhập
3.6.4 Vai trò của phụ nữ trong tiếp cận khoa học kỹ thuật
3.6.5. Vai trò trong kiểm soát các nguồn lực của hộ
3.6.6. Vai trò của việc tiếp cận nâng cao trình độ
3.6.7. Vai trò trong công tác chăm sóc sức khoẻ gia đình
3.7. Một số yếu tố thuận lợi và cản trở việc nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế
3.7.1. Yếu tố thuận lợi
3.7.2. Yếu tố cản trở
3.8 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ
3.8.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong thực hiện bình đẳng giới
3.8.2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
3.8.3. Nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ kết hợp với giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức trong đông đảo phụ nữ
3.8.4. Lồng ghép giới vào các chính sách, chƣơng trình hành động quốc gia, các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành.
3.8.5. Tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực
3.8.6. Đưa các chỉ tiêu về giới, các công cụ giám sát và đánh giá có phân tích giới vào chính sách, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển của đất nước.
3.8.7. Thực hiện cách thức làm việc mang tính nhạy cảm giới và đạt được bình đẳng giới trong các hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ công tác đào tạo
3.8.8. Tăng cường tạo quyền và khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định ở các cơ quan, đơn vị
3.8.9. Giải pháp hoạt động khuyến nông và thông tin nông nghiệp đối với phụ nữ nông thôn
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan