[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Những đóng góp mới của luận văn
6. Kết cấu của luận văn
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
1.1.1. Khái quát chung về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá
1.1.2. Đặc trưng của sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
1.2.1. Sản xuất nông sản hàng hóa của một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam
1.1.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Phú Bình
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.4. Phương pháp chuyên gia
2.2.5. Phương pháp dự báo kinh tế
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô và kết quả sản xuất nông nghiệp
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sản xuất nông sản hàng hoá
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở HUYỆN PHÚ BÌNH
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên huyện Phú Bình
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ở huyện Phú Bình
3.1.3. Đánh giá các lợi thế và khó khăn đối với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá của huyện Phú Bình
3.2. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Phú Bình
3.2.1. Tình hình phát triển chung về sản xuất ngành nông nghiệp của huyện
3.2.2. Kết quả sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
3.2.3. Tình hình chế biến và tiêu thụ nông sản
3.2.4. Tình hình tổ chức sản xuất và dịch vụ nông nghiệp
3.2.5. Tình hình vốn đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp
3.2.6. Tình hình công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn
3.2.7. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
3.2.8. Thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của các hộ điều tra
3.2.9. Đánh giá chung về phát triển nông nghiệp theo hướng sản hàng hóa ở huyện Phú Bình
Chương 4: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở HUYỆN PHÚ BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Quan điểm, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Những định hướng cơ bản
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Phú Bình giai đoạn 2015 - 2020
4.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách
4.2.2. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
4.2.3. Giải pháp về giống và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
4.2.4. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch hóa trong sản xuất nông nghiệp
4.2.5. Giải pháp thực hiện dồn điền, đổi thửa tạo ra diện tích đất canh tác chuyên canh hóa
4.2.6. Giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu trí
4.2.7. Giải pháp về vốn, nguồn nhân lực, thị trường và phát triển quan hệ sản xuất
4.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan