[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU
Lời Mở Đầu
2. NỘI DUNG
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1.1. Giới thiệu mô hình Hedonic
2.1.2. Mô hình nghiên cứu
2.2. MÔ TẢ DỮ LIỆU
2.2.1. Đồ thị.
2.2.2. Giá trị trung bình, sai số tiêu chuẩn, trung vị (phụ lục 1)
2.3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.
2.3.1. Hồi quy mô hình (phương pháp OLS).
2.3.1.1. Hàm hồi quy mẫu (SRF): P = β0 + β1S + β2(Be) + β3Y + β4N + ei (phụ lục 2)
2.3.2. Kiểm định các khuyết tật của mô hình.(P= β0 + β1S + β2Y + β3N +Ui)
2.3.2.1. Đa công tuyến.
2.3.2.2. Phương sai sai số thay đổi
2.3.2.3. Tự tương quan.
2.3.3. Khắc phục các khuyết tật của mô hình.
2.4. ĐÁNH GIÁ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan