[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp quản trị hệ thống thông tin Cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp quản trị hệ thống thông tin Cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
MỤC LỤC
I. Giới thiệu phương pháp quản trị hệ thống thông tin Cobit
1. Khái niệm
2. Các phiên bản
3. Cấu trúc COBIT
3.1 Tài nguyên CNTT
3.2 Yêu cầu nghiệp vụ
4. Quy trình làm việc của COBIT
Cách thức xây dựng quy trình
II. Tác động của Cobit đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
1. Hệ thống thông tin kế toán
1.1 Khái niệm
1.2 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin kế toán:
1.3 Chức năng
1.4 Phân loại
1.5 Đối tượng sử dụng
2. Sự cần thiết của việc sử dụng COBIT để thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
3. Tác động của Cobit đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan