[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.1. Đất đai
1.2.2. Đăng ký đất đai, bất động sản
1.3. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên thế giới và tại Việt Nam
1.3.1. Tình hình quản lý đất đai và nghiên cứu về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thế giới.
1.3.2. Tình hình nghiên cứu về quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam.
1.4. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Vĩnh Phúc
1.4.1. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
1.4.2. Công tác ký hợp đồng thuê đất:
1.4.3. Công tác giá đất, thẩm định phương án bồi thường tái định cư
1.4.4. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thành lập hồ sơ địa chính
1.4.5. Công tác thống kê đất đai
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
2.3.2. Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
2.3.3. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp về tình hình sử dụng đất của các tổ chức
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai
3.2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức
3.2.1. Khái quát về Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh Vĩnh phúc
3.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
3.2.4. Ý kiến của đại diện các tổ chức về công tác cấp GCN QSD đất
3.2.5. Phân tích những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân tồn tại trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức
3.3. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan