[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha


[/kythuat]
[tomtat]
Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Hệ phương trình thuỷ - Nhiệt động lực học cho môi trường hai pha lỏng hơi
2.1.1. Xây dựng mô hình
2.1.2. Hệ phương trình cơ sở
2.1.2.1. Hệ phương trình cơ học của hỗn hợp hai pha
2.1.2.2. Điều kiện đầu và điều kiện biên
2.2. Phương pháp giải số và chương trình tính toán
2.2.1. Phương pháp giải số
2.2.2. Chương trình tính toán
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG LÊN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT GIỮA CÁC PHA TRONG HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA BỌT HƠI
3.1. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha khi có sóng ngắn lan truyền trong hỗn hợp của nước và ni tơ lỏng.
3.1.1. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp của nước chứa bọt hơi.
3.1.1.1. Sự phụ thuộc vào cường độ ban đầu của sóng xung kích
3.1.1.2. Sự phụ thuộc vào bán kính bọt
3.1.1.3. Sự phụ thuộc vào thể tích pha hơi
3.1.2. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp của ni tơ lỏng chứa bọt hơi
3.1.2.1. Sự phụ thuộc vào cường độ ban đầu của sóng xung kích
3.1.2.2. Sự phụ thuộc vào bán kính bọt
3.1.2.3. Sự phụ thuộc vào thể tích pha hơi
3.1.3. Nhận xét
3.2.1. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp của nước chứa bọt hơi.
3.2.1.1. Sự phụ thuộc vào cường độ ban đầu của sóng xung kích
3.2.1.2. Sự phụ thuộc vào bán kính bọt
3.2.1.3. Sự phụ thuộc vào thể tích pha hơi
3.2.2. Quá trình trao đổi nhiệt giữa các pha trong hỗn hợp của ni tơ chứa bọt hơi
3.2.2.1. Sự phụ thuộc vào cường độ ban đầu của sóng xung kích
3.2.2.2. Sự phụ thuộc vào bán kính bọt
3.2.2.3. Sự phụ thuộc vào thể tích pha hơi
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Kết luận
Kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan