[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ ĐÔ THỊ HOÁ
1.1. Việc làm
1.1.1. Khái niệm việc làm
1.1.2. Các đặc trưng về việc làm
1.1.3. Ý nghĩa của chỉ tiêu việc làm
1.1.4. Sự hình thành thị trường lao động
1.1.5. Thất nghiệp, thiếu việc làm
1.2. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Đô thị hoá
1.2.1. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá
1.2.2. Đô thị hóa
1.2.3. Các đặc trưng cơ bản của đô thị hóa
1.2.4. Các hình thức biểu hiện của đô thị hóa
1.2.5. Những đặc điểm của quá trình đô thị hoá ở Việt Nam
1.3. Những tác động của đô thị hoá đến kinh tế, xã hội nói chung và nông nghiệp, nông thôn
1.3.1. Tác động tích cực
1.3.2. Tác động tiêu cực
1.3.3. Mối quan hệ giữa việc làm và đô thị hoá
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm của người lao động trong quá trình đô thị hoá
1.4.1. Chính sách vĩ mô của Nhà nước
1.4.2. Lựa chọn mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế và lựa chọn công nghệ
1.4.3. Thị trường lao động
1.4.4. Đặc điểm của người lao động
1.4.5. Tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá, quy mô hội tụ kinh tế đô thị
1.5. Kinh nghiệm của một số địa phương về giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình đô thị hoá
1.5.1. Kinh nghiệm của các tỉnh bạn
1.5.2. Kinh nghiệm của huyện trong tỉnh
1.5.3. Một số bài học rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn có thể áp dụng cho thành phố Việt Trì
1.6. Các nghiên cứu có liên quan
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về việc làm cho người lao động
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh mức độ đô thị hoá ở thành phố
2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh về giải quyết việc làm, chất lượng việc làm
Chương 3. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Những nhân tố tác động đến việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì
3.1.1. Đặc điểm về điều kiện địa lý và tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
3.1.3. Đô thị hoá ở thành phố Việt Trì qua những năm gần đây
3.1.4. Đặc điểm lao động thành phố Việt Trì
3.2. Thực trạng việc làm trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Việt Trì thời gian qua
3.2.1. Thực trạng việc làm và thất nghiệp tại thành phố Việt Trì
3.2.2. Kết quả khảo sát việc làm tại các điểm nghiên cứu
3.2.3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết việc làm cho lao động trong quá trình đô thị hoá của thành phố Việt Trì trong những năm gần đây
3.3. Đánh giá những mặt đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong giải quyết việc làm cho lao động thành phố Việt Trì trong quá trình đô thị hoá hiện nay
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ ĐẾN NĂM 2020
4.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Việt Trì giai đoạn đến năm 2020
4.1.1. Phương hướng
4.1.2. Mục tiêu
4.1.3. Dự báo xu thế đô thị hoá trên địa bàn Thành phố
4.1.4. Dự báo dân số, lao động và sử dụng lao động
4.2. Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động thành phố Việt Trì trong quá trình đô thị hoá
4.2.1. Giải quyết việc làm gắn với quy hoạch phát triển đô thị
4.2.2. Tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
4.2.3. Giải pháp về khuyến khích người lao động tự tạo việc làm, tìm kiếm việc làm
4.2.4. Giải pháp về sử dụng tiền đền bù theo hướng giải quyết việc làm cho người lao động
4.2.5. Giải pháp hỗ trợ nông dân vùng bị thu hồi đất chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp
4.2.6. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho Thành phố
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan