[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Khái niệm về Giới và khái niệm liên quan
1.1.2. Phát triển kinh tế nông thôn
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn
1.2.2. Thực trạng vai trò của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.3. Một số vấn đề đặt ra với phụ nữ nông thôn
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.3.4. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng vai trò phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế tại huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
3.2.1. Khái quát về thực trạng vài trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn
3.2.2. Thực trạng vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nông hộ tại các hộ nghiên cứu
3.2.3. Một số yếu tố thuận lợi và cản trở việc nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế
3.2.4. Quan điểm, phương hướng và một số giai pháp về việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan