[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện An Dương Thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện An Dương Thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu phát triển ĐNGV ở nước ngoài
1.1.2 Nghiên cứu phát triển ĐNGV ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lí
1.2.2. Đội ngũ giáo viên THCS
1.2.3. Phát triển ĐNGV trường THCS
1.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển ĐNGV trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp
1.3.1. Chuẩn nghề nghiệp GV của Việt Nam
1.3.2. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp
Tổng kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN AN DƯƠNG,THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Khái quát về tình hình GDĐT huyện An Dương và xã Tân Tiến, thành phố Hải Phòng
2.1.1. Tình hình GDĐT huyện An Dương
2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục Tân Tiến, huyện An Dương thành phố Hải Phòng
2.2. Tình hình giáo dục trường THCS Tân Tiến
2.2.1. Quy mô học sinh
2.2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.2.3. Chất lượng giáo dục
2.3. Thực trạng ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
2.3.1. Sự phát về số lượng của ĐNGV trường THCS
2.3.2. Cơ cấu ĐNGV các trường THCS
2.3.3. Chất lượng ĐNGV THCS
2.3.4. Đánh giá chung
2.4. Thực trạng công tác quản lý phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
2.4.1. Công tác qui hoạch phát triển ĐNGV
2.4.2. Triển khai công tác tuyển chọn, sử dụng ĐNGV
2.4.3. Tổ chức công tác đào tạo và bồi dưỡng ĐNGV
2.4.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn nghề nghiệp
2.4.5. Thực hiện chế độ chính sách đối với ĐNGV
2.4.6. Thực trạng việc xây dựng môi trường thuận lợi nhằm phát triển ĐNGV
2.5. Đánh giá chung ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng so với chuẩn nghề nghiệp
2.5.1 Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân
Tổng kết chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.2. Các biện pháp phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.1. Quán triệt các nội dung cơ bản của chuẩn nghề nghiệp và áp dụng chuẩn trong công tác phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.2. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.3. Đổi mới phương thức tuyển chọn GV theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu
3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV đạt chuẩn và trên chuẩn
3.2.5. Sử dụng đi đôi với thực hiện chính sách khuyến khích, động viên ĐNGV
3.2.6. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp GV THCS
3.2.7 Mối quan hệ của các nhóm biện pháp
3.3. Thăm dò mức độ cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
3.3.1. Quy trình thăm dò
3.3.2. Kết quả thăm dò
3.3.3. Tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển ĐNGV
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan