[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh truyền hình huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh truyền hình huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc của luận văn gồm
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC Ở ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2 Các khái niệm công cụ
1.2.1.Truyền thông:
1.2.2. Giáo dục:.
1.2.3. Truyền thanh - truyền hình; chương trình phát thanh-truyền hình
1.2.4. Truyền thông giáo dục:
1.2.5. Quản lý
1.2.6 Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục:.
1.3. Ý nghĩa và bản chất của quản lý truyền thông giáo dục
1.3.1. Ý nghĩa của quản lý truyền thông giáo dục
1.4. Những vấn đề cơ bản về hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh, truyền hình huyện
1.4.1. Mục đích của quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài truyền thanh, truyền hình huyện
1.4.2. Nội dung hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài truyền thanh, truyền hình huyện
1.4.3 Nguyên tắc truyền thông giáo dục
1.4.4 Các phương thức truyền thông
1.5. Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài TT-TH huyện
1.5.1. Lập kế hoạch truyền thông giáo dục
1.5.2. Tổ chức chỉ đạo hoạt động truyền thông giáo dục
1.5.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả nội dung hoạt động tuyền thông giáo dục
1.5.4. Vai trò của Đài trưởng trong truyền thông giáo dục ở Đài TT-TH huyện
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
1.6.1. Yếu tố con người
1.6.2. Yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí thực hiện
1.6.3. Yếu tố luân lý đạo đức trong truyền thông giáo dục
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC Ở ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát đặc điểm kinh tế-xã hội huyện Phú Lương - Thái Nguyên
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Thực trạng hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2.1.4. Nội dung quản lý hoạt động truyền thông GD ở đài TT-TH huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2.2. Những yêu cầu của thực tiễn đối với việc quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài TT-TH huyện
2.2.1. Thách thức đối với quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài truyền thanh - truyền hình huyện
2.2.2. Cải tiến, nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục là nhu cầu tự thân của đài TT-TH cấp huyện
2.3. Đánh giá chung về quản lý hoạt động truyền thông giáo dục ở đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Về điểm mạnh
2.3.2. Về điểm yếu
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Tiểu kết chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC Ở ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các giải pháp
3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính toàn diện và hệ thống
3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi
3.2. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông giáo dục ở đài TT-TH huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động truyền thông giáo dục
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phóng viên phụ trách hoạt động truyền thông giáo dục ở Đài TT-TH huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Nâng cao số lượng, chất lượng nội dung các tin, bài và chuyên mục giáo dục - đào tạo
3.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ chế tài chính
3.2.5. Chủ động phối hợp giữa Đài TT-TH với Phòng GD&ĐT huyện
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp
3.4. Khảo sát kết quả và tính khả thi của các giải pháp
3.5. Bài học kinh nghiệm rút ra
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan