[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Ở nước ngoài
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm biện pháp quản lý
1.2.3. Khái niệm quản lý giáo dục
1.3. Giáo dục kỹ năng sống
1.3.1. Khái niệm kỹ năng sống và khái niệm GDKNS
1.3.2. Mục tiêu của GDKNS và nguyên tắc GDKNS
1.3.3. Nội dung, chương trình GDKNS
1.3.4. Tầm quan trọng của việc GDKNS cho học sinh trong các nhà trường phổ thông
1.4. Hoạt động GDNGLL
1.4.1. Khái niệm HĐGDNGLL
1.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc tổ chức HĐGD NGLL
1.4.3. Vai trò của HĐGD NGLL
1.4.4. GDKNS thông qua tổ chức HĐGD NGLL
1.5. Quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL
1.5.1. Khái niệm quản lý giáo dục KNS và quản lý giáo dục KNS thông qua HĐGD NGLL
1.5.2. Nội dung quản lý GD KNS thông qua HĐGD NGLL
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý GD KNS thông qua HĐGD NGLL của Hiệu trưởng
1.6.1. Yếu tố chủ quan
1.6.2. Yếu tố khách quan
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GDKNS THÔNG QUA HĐGDNGLL Ở CÁC TRƯỜNG PTDTNT THCS TỈNH TUYỂN QUANG
2.1. Khái quát tình hình KT - XH tỉnh Tuyên Quang
2.2. Khái quát về công tác giáo dục của các trường PTDTNT tỉnh Tuyên Quang
2.2.1. Qui mô trường lớp và tỉ lệ HS PTDTNT
2.2.2. Về đội ngũ CBQL, GV và NV trường PTDTNT
2.2.3. Về chất lượng GD của HS các trường PTDTNT
2.2.4. Về CSVC, trang thiết bị dạy học của các trường PTDTNT
2.3. Thực trạng về công tác GDKNS ở Trường PTDTNT THCS của tỉnh Tuyên Quang
2.3.1. Kết quả GDKNS cho học sinh ở trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
2.3.2. Tồn tại, hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
2.4. Thực trạng quản lý GDKNS thông qua HDGD NGLL ở các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
2.4.1. Nhận thức về tầm quan trọng của GDKNS cho HS
2.4.2. Nhận thức của CBQL, GV về những KNS quan trọng cần thiết phải giáo dục cho HS các trường PTDTNT THCS
2.4.3. So sánh hiệu quả GDKNS thông qua hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường
2.5. Thực trạng công tác quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL của Hiệu trưởng các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
2.5. 1. Tự đánh giá việc thực hiện nội dung quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL của hiệu trưởng các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang.
2.5.2. Tự đánh của Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL
2.5.3. Quản lý về nội dung, chương trình GDKNS thông qua HĐGD NGLL ở các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
2.5.4. Quản lý đội ngũ thực hiện GDKNS thông qua HĐGDNGLL ở các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
2.5.5. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện hoạt động GDKNS thông qua HĐGD NGLL
2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý GDKNS thông qua hoạt động GDNGLL
Tiểu kết chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG PTDTNT THCS TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính cần thiết và tính khả thi
3.2.5. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển
3.2. Các biện pháp quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL ở các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL và các lực lượng tham gia GDKNS thông qua HĐGD NGLL về tầm quan trọng của hoạt động GDKNS và quản lý GDKNS thông qua HSSGD NGLL của trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
3.3.2. Kế hoạch hóa công tác quản lý GDKNS thông qua HĐGD NGLL ở trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
3.3.3. Phát triển môi trường GD và đội ngũ thực hiện GDKNS thông qua HĐGD NGLL ở các trường PTDTNT THCS tỉnh Tuyên Quang
3.3.4. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá hoạt động GDKNS thông qua HĐGD NGLL
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm về tính cấn thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan