[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng phương pháp PSO cải tiến cho bài toán phân bố công suất tối ưu với ràng buộc an ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng phương pháp PSO cải tiến cho bài toán phân bố công suất tối ưu với ràng buộc an ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Đặt vấn đề         
1.2. Tính cấp thiết của đề tài             
1.3. Mục tiêu của đề tài          
1.4. Phạm vi áp dụng của đề tài       
1.5. Giá trị thực tiễn của đề tài          
1.6. Kết cấu của đề tài                
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU CÓ RÀNG BUỘC AN NINH
2.1. Giới thiệu tổng quan về bài toán phân bố công suất tối ưu              
2.1.1. Hàm mục tiêu cho chi phí nhiên liệu tối thiểu của OPF    
2.1.2. Hàm mục tiêu cho chi phí nhiên liệu tối thiểu của OPF có ràng buộc 
2.1.3. Hàm mục tiêu tổn thất công suất tối thiểu của OPF          
2.1.4. Hàm mục tiêu tổn thất công suất tối thiểu của OPF có ràng buộc          
2.1.5. Mục tiêu và thử thách của OPF      
2.2. Sự điều chỉnh hệ thống sau sự cố (Phân bố công suất có ràng buộc an ninh)       
2.3. Tổng quan về các phương pháp đã áp dụng giải bài toán phân bố tối ưu công suất        
2.3.1.  Phương pháp EP (Evolutionary programming)     
2.3.2. Phương pháp AM (Ant Manners)     
2.3.3. Phương pháp DE (Differential Evolution)  
2.3.4. Phương pháp GA (Genetic Algorithm)         
2.3.5. Phương pháp ACO (Ant Colony Optimization)      
2.3.6.  Phương pháp TS (Tabu Search)       
2.3.7. Phương pháp SA (Simulated Annealing)    
2.4. Tổng kết
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU BẦY ĐÀN VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU BẦY ĐÀN CẢI TIẾN
3.1. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của phương pháp tối ưu bầy đàn             
3.2. Biểu thức cơ bản của phương pháp tối ưu bầy đàn              
3.3. Thuật toán giải quyết PSO        
3.4. Tổng quan một số cải tiến quan trọng của phương pháp tối ưu bầy đàn   
3.4.1. Phương pháp tối ưu bày đàn với hệ số co    
3.4.2. Phương pháp tối ưu bầy đàn với Kỹ thuật gradient giả    
3.5. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp bày đàn             
3.6. Đề xuất giải pháp: Áp dụng phương pháp tối ưu bầy đàn cải tiến           
CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU BẦY ĐÀN CẢI TIẾN GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN
4.1. Xây dựng thuật toán                                                               
4.1.1. Xây dựng hàm Fitness
4.1.2. Lựa chọn biến tìm kiếm và khởi tạo các giá trị ban đầu    
4.2. Áp dụng thuật toán bầy đàn cải tiến giải bài toán phân bố tối ưu công suất có xét đến ràng buộc an ninh      
4.3. Tính toán               
4.3.1. Tính toán cho hệ thống chuẩn IEEE 30 nút              
4.3.2. Tính toán cho hệ thống IEEE 30 nút có xét đến sự cố tại 5 vị trí             
4.3.3. Tính toán cho hệ thống IEEE 30 nút có xét đến sự cố tại 9 vị trí             
4.4. Kết luận    
CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT
5.1. Tổng kết và đánh giá chung về đề tài              
5.2. Hướng phát triển của đề tài       
TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                       

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan