[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên - ban đầu hỗn hợp cho phương trình Parabolic

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng phép biến đổi Laplace giải bài toán biên - ban đầu hỗn hợp cho phương trình Parabolic
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
1.1. Phép biến đổi Laplace đối với hàm số thông thường
1.2. Hàm suy rộng
1.3. Hàm suy rộng nhận giá trị trong không gian Banach
1.4. Phép biến đổi Laplace với hàm suy rộng
Chương 2: BÀI TOÁN BIÊN – BAN ĐẦU HỖN HỢP CHO PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC
2.1. Đặt bài toán
2.2. Áp dụng biến đổi Laplace giải bài toán biên – ban đầu hỗn hợp cho phương trình parabolic
2.3. Một số vi dụ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan