[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong một số tiểu thuyết của Vi Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong một số tiểu thuyết của Vi Hồng
MỤC LỤC
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa
1.2. Văn hóa và văn hoá dân gian
1.2.1. Khái niệm văn hóa
1.2.2. Văn hóa dân gian
1.3. Vài nét về cuộc đời Vi Hồng và tiểu thuyết của ông
1.3.1. Vài nét về cuộc đời
1.3.2. Tiểu thuyết của Vi Hồng
CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DÂN GIAN VỀ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG
2.1. Thiên nhiên miền núi trong tiểu thuyết của Vi Hồng.
2.2. Cuộc sống của đồng bào miền núi trong tiểu thuyết của Vi Hồng
2.3. Lễ hội dân gian, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, trong tiểu thuyết Vi Hồng
2.3.1. Sinh hoạt văn hoá, lễ hội dân gian
2.3.2. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng
2.3 3. Hủ tục của xã hội phong kiến miền núi
Chương 3: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DÂN GIAN VỀ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT
3.1. Sử dụng ngôn ngữ mang dấu ấn dân gian
3.1.1. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết của Vi Hồng
3.1.2. Vận dụng linh hoạt thành ngữ, tục ngữ.
3.2. Cốt truyện mang dấu ấn dân gian
3.2.1. Cốt truyện đơn tuyến
3.2.2. Kết thúc có hậu – mô típ quen thuộc của tác phẩm dân gian.
3.3. Xây dựng nhân vật mang dấu ân dân gian
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan