[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài
1.2.1. Gia đình
1.2.2. Truyền thống, truyền thống gia đình, truyền thống nghề nghiệp
1.2.3. Nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp
1.2.4. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề
1.3. Những vấn đề cơ bản về ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12
1.3.1. Học sinh lớp 12 và việc chọn nghề
1.3.2. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12
1.3.3. Các cơ chế ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12
Tiểu kết chương 1:
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể điều tra
2.2. Thực trạng ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên
2.2.1. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến nhận thức nghề truyền thống gia đình của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên
2.2.2. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến thái độ đối với nghề của HS lớp 12 trường THPT Thành phố Thái Nguyên
2.2.3. Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên
2.3. Các con đường ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên
Tiểu kết chương 2:
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12
3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục đích của hoạt động định hướng nghề
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ
3.1.3. Định hướng nghề phải dựa trên cơ sở tiếp cận hoạt động và nhân cách
3.1.4. Nguyên tắc phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn
3.2. Các biện pháp nâng cao ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 TP Thái Nguyên
3.2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình đối với việc định hướng nghề nghiệp cho con cái
3.2.2. Xây dựng lòng tự hào về truyền thống NN gia đình cho học sinh
3.2.3. Phát động phong trào xây dựng tủ sách gia đình
3.2.4. Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến nghề của dòng họ, gia đình
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Nội dung và cách thức
3.3.2. Kết quả
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp
Tiểu kết chương 3:
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan