[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH THPT TỈNH BẮC GIANG
1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Khái niệm kinh tế thị trường và cơ chế thị trường
1.2.2. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với đời sống xã hội
1.2.3. Thị trường và thị trường lao động
1.2.3.1. Thị trường
1.2.3.2. Thị trường lao động
1.2.4. Nghề nghiệp
1.2.4.1. Nghề nghiệp và việc làm
1.2.4.2. Giáo dục hướng nghiệp
1.2.4.3. Sự phù hợp nghề
1.2.4.4. Năng lực nghề
1.2.4.5. Định hướng nghề nghiệp
1.2.4.6. Lựa chọn nghề
1.2.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT
1.2.5.1. Yếu tố gia đình
1.2.5.2. Yếu tố giáo dục hướng nghiệp của nhà trường
1.2.5.3. Yếu tố bạn bè
1.2.5.4. Ảnh hưởng của các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức xã hội
1.2.6. Ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh .. 33
Chương 2. THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH THPT TỈNH BẮC GIANG
2.1.Vài nét về khách thể điều tra
2.2. Thực trạng ảnh hưởng của thị trường lao động đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT Tỉnh Bắc Giang
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh THPT về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh
2.2.2. Nhận thức của giáo viên và học sinh THPT về mục đích của định hướng nghề nghiệp cho học sinh
2.2.3.Thực trạng tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh THPT
2.2.3.1. Thực trạng hành vi của học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp của nhà trường
2.2.3.2. Thực trạng thái độ của học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp của nhà trường
2.2.4. Thực trạng dự định nghề nghiệp của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Giang
2.2.5. Thực trạng những nhóm ngành nghề mà học sinh THPT ưu tiên lựa chọn
2.2.6. Những tiêu chí học sinh THPT quan tâm khi lựa chọn nghề
2.2.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề của học sinh THPT
2.2.8. Thực trạng những khó khăn học sinh gặp phải khi lựa chọn nghề
2.2.8. Thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT
2.2.8.1. Thực trạng hiệu quả của việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường Phổ thông hiện nay
2.2.8.2. Thực trạng nguyên nhân dẫn đến những sai lầm khi chọn nghề của học sinh
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
3.1. Những cơ sở có tính nguyên tắc để xây dựng biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính mục đích của giáo dục hướng nghiệp
3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống của giáo dục hướng nghiệp
3.1.3. Đảm bảo sự phù hợp với những đặc điểm tâm lí và nhân cách của học sinh
3.1.4. Đảm bảo xây dựng biện pháp theo quan điểm tiếp cận hoạt động và nhân cách
3.1.5. Đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT
3.2.1. Xây dựng bài học có nội dung giới thiệu về những lĩnh vực cụ thể
3.2.2. Tổ chức tọa đàm ở lớp hoặc khối với chủ đề nghề nghiệp lựa chọn nghề
3.2.3. Tổ chức cho học sinh tiếp xúc thực tế tại cơ sở sản xuất
3.2.4. Tổ chức hội nghị trao đổi với cha mẹ học sinh về nghề nghiệp tương lai của con em họ
3.2.5. Lập hồ sơ hướng nghiệp cho học sinh
3.3. Khảo nghiệm các biện pháp trên cơ sở lấy ý kiến chuyên gia
3.3.1. Mục đích của khảo nghiệm
3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm
3.3.3. Quá trình tiến hành khảo nghiệm
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm
3.3.4.1. Đánh giá của chuyên gia về tầm quan trọng của việc xây dựng các biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT
3.3.4.2. Đánh giá của chuyên gia về mức độ phù hợp của cơ sở có tính nguyên tắc trong việc xây dựng các biện pháp
3.3.4.3. Đánh gía về mức độ phù hợp của các biện pháp
3.3.4.4. Đánh giá về mức độ phù hợp của các bước tiến hành biện pháp
3.3.4.5. Đánh giá về mức độ khả thi của phương pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan