[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển nông nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển nông nghiệp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1.1. Khái niệm, phân loại và chức năng của đô thị
1.1.1.2. Đô thị hoá
1.1.1.3. Phát triển nông nghiệp
1.1.1.4. Vai trò của đô thị và đô thị hoá trong quá trình phát triển nông nghiệp
1.1.2. Kinh nghiệm thực tiễn đô thị hoá trên thế giới và Việt Nam
1.1.2.1. Tình hình đô thị hoá trên thế giới
1.1.2.2. Kinh nghiệm đô thị hoá ở một số nước trên thế giới
1.1.2.3. Quá trình đô thị hoá ở Việt Nam
1.1.2.4. Bài học kinh nghiệm ở một số địa phương trong việc giải quyết những ảnh hưởng của ĐTH đối với nông nghiệp, nông thôn
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Khái quát quá trình đô thị hóa huyện Phú Bình
2.2.2. Thực trạng quá trình đô thị hoá
2.2.3. Sự biến động về tỷ lệ dân cư đô thị trong quá trình ĐTH của huyện Phú Bình
2.2.4. Sự biến động về đất đai trong quá trình ĐTH của huyện Phú Bình
2.2.5. Ảnh hưởng của ĐTH đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình
2.2.5.1. Ảnh hưởng của ĐTH đến sản xuất nông nghiệp
2.2.5.2. Ảnh hưởng của ĐTH đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
2.2.5.3. Ảnh hưởng của ĐTH đến lao động trong nông nghiệp
2.2.5.4. Ảnh hưởng của ĐTH đến tài nguyên môi trường
2.3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đối với các hộ nông dân được điều tra
2.3.1. Tình hình cơ bản của hộ điều tra
2.3.2. Tình hình biến động đất đai của các hộ điều tra
2.3.3. Tình hình chung và nghề nghiệp của hộ
2.3.4. Nguồn lực của hộ
2.3.5. Tác động của đô thị hoá đến sản xuất nông nghiệp
2.4. Đánh giá chung tác động của ĐTH tới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình
2.4.1. Tác động tích cực
2.4.2. Tác động tiêu cực
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng ĐTH với phát triển nông nghiệp huyện Phú Bình đến năm 2020
3.1.1. Cơ sở định hướng
3.1.2. Một số chỉ tiêu dự kiến
3.2. Một số giải pháp thúc đẩy ĐTH với phát triển nông nghiệp huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Những giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan