[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mỏ than Mạo Khê trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2010)

[/kythuat]
[tomtat]
Mỏ than Mạo Khê trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2010)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ MỎ THAN MẠO KHÊ TRƯỚC NĂM 1986
1.1. Mỏ than mạo khê dưới thời thực dân pháp cai trị (1884 - 1945)
1.1.1. Sự hình thành mỏ than Mạo Khê
1.1.2. Tình hình hoạt động của mỏ than Mạo Khê
1.2. Mỏ than Mạo Khê dưới chính quyền cách mạng (1946 - 1985)
1.2.1. Khôi phục, tổ chức sản xuất
1.2.2. Những khó khăn thử thách
Tiểu kết
Chương 2. MỎ THAN MẠO KHÊ TỪ NĂM 1986 - 2000
2.1. Đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước, bộ năng lượng về ngành than nói chung và của đảng bộ mỏ than Mạo Khê nói riêng
2.1.1. Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà Nước, Bộ Năng lượng
2.1.2. Chủ trương của Đảng bộ mỏ than Mạo Khê
2.2. Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ công nhân
2.2.1. Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất
2.2.2. Đội ngũ công nhân
2.3. Thực hiện sự đổi mới ở mỏ than Mạo Khê
2.4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh
Tiểu kết
Chương 3. MỎ THAN MẠO KHÊ TỪ NĂM 2001 - 2010
3.1. Tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ công nhân
3.2. Đổi mới công tác quản lí trên nhiều lĩnh vực
3.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh
3.4. Vị thế mỏ than Mạo Khê trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan