[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lý thuyết tập Mờ và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Lý thuyết tập Mờ và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TẬP MỜ VÀ QUAN HỆ TẬP MỜ
1.1. Tập mờ.
1.2. Các phép toán trên tâp mờ.
1.3. Quan hệ mờ.
Chương 2: PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN QUAN HỆ MỜ
2.1. Bài toán phân lớp.
2.2. Phân lớp nhờ quan hệ tương đương kinh điển.
2.3. Phân lớp dữ liệu sử dụng lý thuyết tập mờ
2.4. Một số bài toán
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan